Ateliér architektury

Architektura v pojetí našeho ateliéru se nemá radikálně odvracet od tradice, urbánního kontextu a konvencí, nýbrž je má tvůrčím způsobem rozvíjet. Východiskem dobrého studentského návrhu je volba přiměřených, postavených a životem přezkoušených referencí, které s daným zadáním konvenují a zároveň ho i esteticky a eticky znovuvytvářejí. Reference ale nezůstávají v původní historické celistvosti, jsou kompozičně ozvláštňovány a adaptovány na dnešní potřeby krásy, praktična a ekonomické přiměřenosti.
 
Od prvních kroků prezentuje studentka či student svůj návrh nikoliv jako koncept, ale jako celistvý architektonický obraz tvaru, prostoru a atmosféry. Tyto obrazy prohlubuje o praktické, konstruktivní a technické aspekty. Architektonické konzultace a kritiky jsou doplňovány o spolupráci s odborníky. Dlouhodobě usilujeme o integraci důležitých profesních disciplín, jako je konstruktivní a strukturální inženýrství, krajinářská architektura,  ekologie a památková péče. V neposlední řadě spolupracují studenti na svých návrzích s jinými uměleckými obory. Také poslední krok návrhu – věrohodnou, ale i sugestivní prezentaci pomocí obrazu, plánu a modelu – může student konzultovat s odborníkem na profesionální vizualizaci, 3D-modelování a rendering.
 
Vedeme studenty k jádru reformní architektury jako mezistupně mezi radikálně moderní a nostalgicky historizující tendencí, zadáváme pro semestrální návrh reálné profesní úkoly a existující kontexty města. Očekáváme od každého, že svoji architekturu propojí s daným místem a jeho koloritem, a tak vytvoří staronový ensemble.
 
Absolventem Ateliéru architektury by měl být mladý profesionál, který kreativně a s respektem přetváří město a architektonické tradice, hledá s vervou onu záhadnou „solution élégante“ architektury, integruje stále se měnící odborné znalosti, je schopen převzít roli zodpovědného a kompetentního experta ve společnosti a je vybaven jako generalista pro vedení vlastní kanceláře a interdisciplinárního týmu odborníků. U uchazečů o doktorské studium předpokládáme projekt, jenž má architektonickou relevanci, reflektuje širší společenskou estetickou a etickou problematiku města, architektury a jednotlivých funkcí a žánrů.
 
Architektonický návrh je urbanitas + venustas + utilitas + firmitas. Vytvářet kompoziční excelenci, tvarovat silný prostor a dát domu specifickou poezii – to je úzce propojeno se zděděnou architekturu města, kolektivními obrazy a symboly, praktickými konvence a technicko-ekonomickými pravidly profese. Architektura nebyla a nemůže být volným uměním, artefaktem ex nihilo, jenom čistým, autonomním tvarem a prostorem.