Ateliér grafiky 1

Výuka v Ateliéru grafiky 1 je vedena s důrazem na osobnost studentky či studenta a charakter jejich talentu, podporuje rozvoj jejich tvůrčích schopností ve vztahu s tradicí i současností oboru. Klade se maximální důraz na kresbu jako samostatné médium a nástroj myšlení a na hledání významu kresby jako výrazového prostředku, zúročeného uchopením konkrétní grafické techniky. Vztah kresby a grafiky / tišteného obrazu je podstatným kritériem pro rozvoj tvůrčí osobnosti.
 
Prostředí ateliéru nabízí zázemí pro studentky a studenty s vyhraněným grafickým a kresebným myšlením. Na jedné straně figuruje modelový typ studenta s výrazným grafickým talentem: svým až introvertním přístupem a schopností jakéhosi vnitřního zraku pracuje v měřítku tradičních grafických technik, které postupně excelentně ovládá. Obsah své práce nachází v pozvolném budování vlastních vizí, je svéráznou individualitou a jistotou určitého typu oborové tradice a významu řemeslnosti. Věří ve svoji ideu a její realizaci při fyzického procesu budování grafického obrazu. Opačným modelem je koncepčně uvažující student. Pracuje v širší škále souvislostí a principů grafického projevu i mimo něj. Nemá potřebu vše realizovat pomocí grafických technologií, prostředí ateliéru mu nabízí možnost hledání vlastních vizuálních postupů. Jeho zkoumání se ubírá různými cestami a má více obsahů. Škála výrazových prostředků s důrazem na význam kresby ve více rovinách sdělení osciluje od opticko-realistického záznamu po transformaci do nefigurativních měřítek. Neváhá experimentovat s materiálem a prostorovou realizací. Obejde se bez tradičních grafických postupů, přesto graficky vidí a myslí.
 
Ateliérová výuka má neformální charakter při společných konzultacích pedagogů se studenty, stážisty a pozvanými hosty. Společné konzultace se odehrávají jednou týdně, možná je i individuální konzultace. Vedle studijních úkolů, jejichž cílem je aktivovat způsob myšlení skrze viděné, pracují studenti na vlastních zadáních, která při společných konzultacích konfrontují s pedagogy, ostatními studenty i umělci mimo ateliér. Zadání jsou individuální, podstatná je aktivita a zaměření studentky či studenta, jenž téma iniciuje. Svoji představu o pracovní náplni semestru definuje písemnou formou, skicami, fotodokumentací nebo jinými výtvarnými technikami, které jsou podstatné pro význam zobrazení. Pedagogická činnost je doplněna návštěvami výstav a jiných uměleckých aktivit. Jednou ročně, na začátku zimního semestru, pořádáme plenér. V závěru semestru student/ka písemnou formou nebo ústně definuje vystavený výsledek své práce před pedagogy a ostatními studenty. Při hodnocení se klade důraz na originalitu myšlení v pohledu na realitu a původnost vyjádření.
 
Grafická práce umožňuje vést dialog o všem, co přímo nebo zprostředkovaně souvisí s problematikou zobrazování médiem grafiky a kresby. Je médiem zkoumání meřítek a způsobů, jak zachytit myslitelné formou, jež překračuje smyslově vnímatelnou skutečnost, umožňuje předefinovat hranice obrazových schémat prostřednictvím klasických i alternativních postupů vizualizace současného světa. Je autonomním územím pro osobní experiment, jehož výsledek nemusí být instantně srozumitelný nebo se uplatnit. Proto vytváří prostor originálnímu myšlení, absorbuje principy a zkušenosti z ostatních výtvarných oborů: dokáže se propojit s textem, fotografií, designem nebo digitálními technologiemi. Studium v atelieru grafiky 1 podporuje schopnost vidět a vnímat to, co je neustále v pohybu, co se mění a zahrnuje nás překvapením a údivem nebo se stane dosud netušeným objevem.
 
Atelier grafiky 1 nabízí:

  • odborné vedení v oboru s dlouholetou pedagogickou praxí a praktickou zkušeností
  • přístup ke všem odborným materiálům včetně archivu ateliéru a školy
  • zprostředkování kontaktů s institucemi zabývajícími se grafikou, včetně odborných pracovníků a kurátorů
  • přístup do veškerého specifického zázemí ateliéru.

 
U studentek a studentů očekáváme:

  • přesvědčivou a vyhraněnou uměleckou osobnost vzdělanou v oboru volné grafiky a výtvarném umění obecně
  • otevřenost v diskuzi
  • orientaci v současném výtvarném umění
  • vnímavý a otevřený přístup ke studiu z hlediska významu oboru a jeho propojení se současným spektrem ostatních výtvarných oborů
  • patrný názor a jasnou představu o smyslu a důvodu studia
  • v případě uchazečů o doktorandské studium jasně definovanou koncepci projektu včetně tématu, obsahu a rozsahu disertační práce.