Ateliér intermédií 1

Umění je pro nás způsob myšlení, vytváří prostor srozumitelnosti v intuitivních     i rozumových rovinách. Uměleckou práci vnímáme v bezprostřední souvislosti s uměleckým myšlením. Hranice pochopitelnosti by měla v obou případech vycházet z objevování a experimentu, nikoliv předkládat časem prověřené konstrukty a vykalkulované principy. Intelektuální výbava je pro tvorbu v ateliéru Intermediální tvorby stejně hodnotná jako čistá vizualita, u které ani nemusí dojít k pochopení. Široké spektrum výkladů, bezprostředností, citlivosti, vzácných dotyků, ale mnohdy i rizik vedoucích k neúspěchu jsou otevřeným územím pro pojmenovávání, nezávislým na zažitých tradicích a interpretacích. Nabízí prostor pro hledání porozumění, čas na experiment i aktivní prožívání svobodného prostoru umění.

Období šestiletého studia je pro studenta i pedagoga nejen dostatečným prostorem k citlivé analýze rozdílností, ale i místem vzájemného přiblížení. Každým rokem do ateliéru přicházejí noví studenti a odcházejí absolventi. |Pedagog by vždy měl být tím, kdo neomezuje, nediktuje, nemanipuluje, ale individuálně vnímá a pracuje s potenciálem růstu každého studenta. 

Ve výuce klademe důraz na otevřenou komunikaci, jež provokuje k definování otázek a k následnému ověřování odpovědí v čase i v prostoru. Ideální platforma spolupráce mezi studenty a pedagogy je vzájemná důvěra a nastavení aktivní spoluúčasti na výstupech ateliéru uvnitř i mimo AVU. Výuku vnímáme jako společný a individuální prostor pro konfrontaci názorů a možností, jak co nejpřesněji formulovat a realizovat myšlení v multifunkčním kontextu. Intermediální obor otevírá široké spektrum studia nejen v oborech příbuzných s vizuálním uměním, ale také v souvisejících oblastech, jako jsou například fyzika, chemie, filozofie, psychologie, sociologie atd. Naplnit vzdělávání tímto způsobem pomáhá program doprovodných přednášek – hostů nejen z oborů výtvarného umění. Skupinové, individuální konzultace i konfrontační schůzky v ateliéru by měly podněcovat studenty k aktivnímu studiu a posilovat u nich zájem o vše, co souvisí s vizuálním i nevizuálním uměním. Při konzultacích i korekturách studentských textů je zároveň kladen velký důraz na verbální projev jak v mluvené, tak v písemné podobě. 

Absolventi by měli být kreativními, motivovanými, plně nezávislými a odpovědnými vizuálními umělci, kteří jsou schopni pracovat jak na samostatných, tak na kolektivních projektech. Po šestiletém studiu získají citlivost pro volbu materiálů, naučí se využívat více médií, kombinovat je a při realizaci své práce si poradit jak s konceptem, tak s výrobou a instalací v daném kontextu a prostoru ať už galerijním, nebo negalerijním.

Doktorandské studium v ateliéru počítá s vyspělými studenty, kteří mají vizi a jsou schopni na základě  výzkumu rozšířit svou uměleckou tvorbu. Tříleté studium jim nabízí přednáškové cykly, konzultace s pedagogem a aktivní zapojení do provozu ateliéru i ateliérového programu v rámci AVU i mimo ni. Pedagog – školitel – garantuje vysoké nároky na doktoranda, je konzultantem, který konfrontuje, motivuje a zároveň zpochybňuje jednoznačná tvrzení a definice v zájmu dosažení přesvědčivého výsledku. Doktorandi by zase měli být pro studenty ateliéru inspirací, příkladem aktivního přístupu ke studiu. Disertační práce by měla obstát nejen při závěrečné zkoušce, ale především by měla mít do budoucna své nezastupitelné místo v oblasti vývoje umění pro další generace.