Ateliér nových médií 2

Naší vizí je nehierarchický safe space bez mocenských rolí - ateliér fungující jako živý organizmus, umění jako kolektivní fenomén.

Ateliér je společně veden dvěma blízkými umělkyněmi, dělení funkcí na vedoucí a asistentku považujeme za formální přežitek, který neodpovídá realitě. Taková spolupráce nám umožnuje neustálé podrobování se sebekritice, ověřování funkčnosti studia.

Umění chápeme jako nástroj společenské změny, a ne jen komoditu. Klademe důraz na tělesnost, živou akci, feminismus, praktické myšlení o umění, emoce, citlivost, sociální a aktivistický rozměr v umění, konkrétní aktivismus v rámci studia. Je pro nás důležitá mediální šíře a mezioborovost; chceme zpochybňovat společenské stereotypy, zkoumat jazyk.

Pracujeme s pozitivní diskriminací pro znevýhodněné, pracující, studentky a studenty z různých menšin – rasových, queer, matky a dalších. Narušujeme hierarchickou patriarchální strukturu, učíme se od sebe navzájem. Nechceme poskytovat přímé odpovědi, ale otázky a prostor k jejich zkoumání. Chybu chápeme jako pedagogické pozitivum – je pro nás podstatné, aby se studentky a studenti nebáli chybovat, experimentovat, bojovat proti všeobecné negativitě.

Klademe důraz na poznávání sebe sama a svého těla, hledání charakteristického média pro své dílo, objevování sebe v širších souvislostech. Budování sebevědomí na základě sledování lokálního i globálního kontextu vlastní tvorby.

U uchazeček a uchazečů o doktorské studium preferujeme jasný osobní statement, silný společenský nejlépe feministický motiv. Očekáváme vyspělou samostatnou osobnost, soustředěnou na záměr vlastní práce a citlivou vůči bezprostřednímu okolí v ateliéru i širším společenským souvislostem. Vytváříme feministický think tank, který bude zdrojem energie a originálních možností propojení, zkoumání a získávání poznatků o dnešním světě.

Je pro nás podstatná společná práce, společné zážitky, podpora kolektivu a diskuze nad společenskými tématy. Pedagožky a pedagogové, stejně jako studentky a studenti jsou zároveň aktivními umělkyněmi a umělci, všichni obýváme společný prostor současného umění a všichni máme podobný vliv na to, kam se bude současné umění ubírat. Hlásíme se ke Kodexu Feministické Umělecké instituce.