statuty a řády

Název dokumentu Ke stažení
Statut AVU
Statut Galerie AVU
Statut Správní rady AVU
Vnitřní mzdový předpis AVU
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Stipendijní řád AVU
Jednací řád Umělecké rady AVU
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AVU
Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality AVU
Volební řád Akademického senátu AVU
Jednací řád Akademického senátu AVU
Studijní a zkušební řád AVU
Disciplinární řád pro studenty AVU
Etický kodex AVU
Řád celoživotního vzdělávání AVU