statuty a řády

Název dokumentu Ke stažení
Statut AVU / Statutes of Academy of Fine Arts, Prague
Jednací řád Akademického senátu AVU
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AVU
Etický kodex zaměstnance AVU
Jednací řád Umělecké rady AVU
Studijní a zkušební řád AVU / Study and Examination Regulations
Stipendijní řád AVU / Scholarship Regulations
Statut Galerie AVU
Statut Správní rady AVU
Vnitřní mzdový předpis AVU
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality AVU
Volební řád Akademického senátu AVU
Disciplinární řád pro studenty AVU
Řád celoživotního vzdělávání AVU