antidiskriminační platforma

Co je diskriminace?
Diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, náboženského vyznání, víry či světového názoru, i z důvodu sociální či státní příslušnosti. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu genderové identifikace. Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu.
 
§ 2 Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 
Co je Antidiskriminační platforma?
Antidiskriminační platforma AVU byla ustavena v roce 2021 s cílem kultivovat prostředí Akademie, předcházet nevhodnému chování a diskriminačním systémovým postupům. Má 8 členů*nek, z nichž 3 jsou studující, 3 akademičtí pracovníci*ce a 2 zaměstnanci*kyně. Je jmenována rektorem*kou na dva roky na základě návrhu Akademického senátu. Antidiskriminační platformu koordinuje dvojice volená z jejího středu tvořená vždy jednou studentkou*tem a jednou zaměstnankyní*cem. Na každý semestr si Antidiskriminační platforma volí novou koordinující dvojici.
 
Co Antidiskriminační platforma dělá?
Členové a členky Antidiskriminační platformy monitorují vnitřní procesy AVU s cílem předcházet diskriminačním praktikám. Jsou k dispozici celé Akademické obci (studujícím, pedagogickému sboru, zaměstnancům*kyním) při řešení projevů diskriminace, ať už se jedná o méně závažné chování či vážné porušení Etického kodexu AVU. Konzultace s Antidiskriminační platformou může mít podobu individuální (v případě potřeby anonymní) konzultace, skupinového setkání a podpory, dokumentace případu, případně setkání zainteresovaných stran za přítomnosti vybraných členů a členek Antidiskriminační platformy. Antidiskriminační platforma se schází minimálně jednou za semestr a kdokoliv se na ni může obrátit na níže uvedených kontaktech. Antidiskriminační platformu svolává koordinující dvojice, ale podnět k setkání může dát jakýkoliv její člen nebo členka.
 
Co dělat v případě diskriminace?
Kdokoliv, kdo je zaměstnance*kyní či studujícím na Akademii výtvarných umění v Praze se může obrátit na Antidiskriminační platformu nebo na její jednotlivé členy*nky a požádat o konzultaci. Toto je možné učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem. Tyto konzultace jsou poskytovány na základě slibu mlčenlivosti, bez závazků, a pokud si to kontaktující vyžádá, anonymně.
Po iniciačním kontaktu Antidiskriminační platforma sjedná setkání, na které se může kontaktující dostavit v doprovodu vybrané osoby, které důvěřuje. Tohoto setkání se mohou zúčastnit pouze osoby (členové*nky Antidiskriminační platformy), s jejichž účastí kontaktující předem souhlasí.
Na prvním setkání jsou komunikovány detaily případu a způsoby, kterými může Antidiskriminační platforma oběť diskriminace podpořit. Jedná se například o tyto formy podpory:
-dokumentace případu a stížnosti
-návrh řešení, např. formou setkání se zainteresovanými stranami za přítomnosti členů*nek Antidiskriminační platforma
-doporučení dalšího postupu
-nabídnutí další interní či externí pomoci (psychologická poradna, kontakt na neziskové organizace, právní pomoc)
-jedná-li se o porušení etického kodexu zaměstnance, Antidiskriminační platforma může vyzvat rektora*rku k ustavení Etické komise
-jedná-li se o diskriminační chování ze strany studujících může předat stížnost Disciplinární komisi, která na AVU funguje na základě § 13 zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách)

Jakákoliv aktivita Antidiskriminační platformy je podmíněna souhlasem osoby, která se na Antidiskriminační platformu obrátila.
 
Kdo může kontaktovat Antidiskriminační platformu?
Studující v magisterském i doktorském studiu, zaměstnanci*kyně, ale též uchazeči*ky o zaměstnání či studium. Antidiskriminační platformu AVU je možné kontaktovat i v případě, že jste svědkem diskriminačního chování.
 
Kontakty (složení antidiskriminační platformy od 1. 3. 2021):
Darina Alster darina.alster@avu.cz, +420 777 015 986
Anežka Bartlová  anezka.bartlova@avu.cz
Eva Ellingerová eva.ellingerova@avu.cz
Matyáš Grimmich m.grimmich@gmail.com, +420 728 446 641
Karolina Chasáková karolina.chasakova@avu.cz, +420 721 968 592
Monika Kučerová (náhradní členka) kucerova.monik@gmail.com, +420 607 018 027
Pavlína Morganová pavlina.morganova@avu.cz
Dagmar Svatošová dagmar.svatosova@avu.cz
Tomáš Svoboda tomas.svoboda@avu.cz
Matyáš Zeman (náhradní člen) matyas.zeman@avu.cz
 
Pokud nechcete kontaktovat nikoho konkrétního, můžete se ozvat na e-mail ap@avu.cz
 
Důležité odkazy:
https://www.avu.cz/sites/default/files/document/3561/eticky_kodex_zamestnance_avu_2020_final.pdf
https://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/orgány-akademie/disciplinární-komise
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198