správní rada

Správní rada dle § 14 a 15 zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem, k movitým věcem, zřízení věcného břemene nebo jiného věcného práva nebo předkupního práva, k jednáním, kdy vysoká škola hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit nebo přeměnit a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. Po schválení v akademickém senátu projednává zprávu o vnitřním hodnocneí kvality, schvaluje rozpočet, strategický (dlouhodobý) záměr, projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Vyjdařuje se k dalším věcem, které jí předloží rektor.

 

Správní rada Akademie výtvarných umění v Praze
_____________________________________________________________________________________

Mgr. Karolína Gondková                 
předsedkyně Správní rady

ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT

Mgr. Petr Fischer          
místopředseda Správní rady

PhDr. Anna Matoušková   
místopředsedkyně Správní rady

        
MgA. Hana Třeštíková                  
místostarostka Městské části Praha 7 a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch hl. m. Prahy

doc. Ivo Mathé
docent Katedry produkce FAMU

PhDr. Josef Havel, CSc.
ředitel Kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu

Ing. arch. Naděžda Goryczková                               
generální ředitelka Národního památkového ústavu

doc. Ing. Václav Petříček,CSc.                 
prezident Komory pro hospodářské styky s SMS

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Tajemnice Správní rady :
Markéta Strnadová