správní rada

Správní rada dle § 14 a 15 zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem, k movitým věcem, zřízení věcného břemene nebo jiného věcného práva nebo předkupního práva, k jednáním, kdy vysoká škola hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit nebo přeměnit a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. Po schválení v akademickém senátu projednává zprávu o vnitřním hodnocneí kvality, schvaluje rozpočet, strategický (dlouhodobý) záměr, projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Vyjdařuje se k dalším věcem, které jí předloží rektor.

 

Správní rada Akademie výtvarných umění v Praze
_____________________________________________________________________________________

Mgr. Karolína Gondková                  předsedkyně Správní rady
ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.         místopředseda Správní rady
generální ředitel Národní galerie v Praze

MgA. Hana Třeštíková                  
místostarostka Městské části Praha 7 a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch hl. m. Prahy

PhDr. Anna Matoušková                  

doc. Ivo Mathé
docent Katedry produkce FAMU

Mgr. Petr Fischer                             

PhDr. Josef Havel, CSc.
ředitel Kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu

Ing. arch. Naděžda Goryczková                               
generální ředitelka Národního památkového ústavu

doc. Ing. Václav Petříček,CSc.                 
prezident Komory pro hospodářské styky s SMS

Tajemnice Správní rady :
Markéta Strnadová