správní rada

Správní rada dle § 14 a 15 zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem, k movitým věcem, zřízení věcného břemene nebo jiného věcného práva nebo předkupního práva, k jednáním, kdy vysoká škola hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit nebo přeměnit a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. Po schválení v akademickém senátu projednává zprávu o vnitřním hodnocneí kvality, schvaluje rozpočet, strategický (dlouhodobý) záměr, projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Vyjdařuje se k dalším věcem, které jí předloží rektor.

 

Správní rada Akademie výtvarných umění v Praze
_____________________________________________________________________________________

SPRÁVNÍ RADA AVU
 
 
Mgr. Karolína Gondková                 
předsedkyně Správní rady
ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT
 
Mgr. Petr Fischer          
místopředseda Správní rady
 
PhDr. Anna Matoušková   
místopředsedkyně Správní rady
 
MgA. Hana Třeštíková                  
radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch hl. m. Prahy, místostarostka Městské části Praha 7
 
doc. Ivo Mathé
docent Katedry produkce FAMU
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková                               
generální ředitelka Národního památkového ústavu
 
Ing. Pavla Petrová, Ph.D
ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu, generální ředitelka Pražského Quadriennale
 
Mária Hlavajová
generální a umělecká ředitelka BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht
 
doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.