správní rada

Správní rada dle § 14 a 15 zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem, k movitým věcem, zřízení věcného břemene nebo jiného věcného práva nebo předkupního práva, k jednáním, kdy vysoká škola hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit nebo přeměnit a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. Po schválení v akademickém senátu projednává zprávu o vnitřním hodnocneí kvality, schvaluje rozpočet, strategický (dlouhodobý) záměr, projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Vyjdařuje se k dalším věcem, které jí předloží rektor.

 

Správní rada Akademie výtvarných umění v Praze
_____________________________________________________________________________________

Mgr. Karolína Gondková                  předsedkyně Správní rady
ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT

JUDr. Miroslav Šipovič                     místopředseda Správní rady                   
významný právní expert a advokát - Advokátní kancelář

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.         místopředseda Správní rady
generální ředitel Národní galerie v Praze

PhDr. Anna Matoušková                  
náměstkyně ministra kultury

doc. Ivo Mathé
docent Katedry produkce FAMU

Mgr. Silvie Kratochvílová                             
zastupitelka Městské části Praha 7

PhDr. Josef Havel, CSc.
ředitel Kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu

Ing. arch. Naděžda Goryczková                               
generální ředitelka Národního památkového ústavu

doc. Ing. Václav Petříček,CSc.                 
prezident Komory pro hospodářské styky s SMS

Tajemnice Správní rady :
Markéta Strnadová