rektor

Rektor je v čele AVU, jedná a rozhoduje ve věcech školy. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky.