e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do doktorského studijního programu pro akademický rok 2019/2020 proběhne v období 1. 2. - 28. 2. 2019
 

.AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky
:Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech
(Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008
(Obor: Volné umění (8206V108
(Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105
,(Obor: Architektonická tvorba (8206V001
.a to v prezenční i kombinované formě

 
Přihláška ke studiu se podává nejprve elektronickou formou. Vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s povinnými přílohami a formulovaným projektem studia ve vybraném programu je třeba podat  nejpozději do 28. 2. 2018, a to doručit buď osobně v úředních hodinách na studijní oddělení AVU, nebo odeslat poštou na adresu:  AVU, studijní oddělení, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, s razítkem ze dne uzávěrky (podrobněji viz. 
Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2019/2020

 

Poplatek je stanoven dle výnosu rektora č. 2/2018 na částku 690 Kč a je nevratný.
 

 

Elektronická přihláška ke studiu

 

Čtěte prosím pozorně nejen důležité informace při vyplňování formuláře e-přihlášky, ale také informace v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2019/2020 a Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU .

 

Přihláška ke studiu bude přijata do přijímacího řízení pouze v případě splnění všech podmínek a náležitostí obsažených v těchto dokumentech.