e-přihláška

Příjem přihlášek ke studiu do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 probíhá v období 1. 2. - 29. 2. 2020

 

 

Elektronická přihláška ke studiu

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky.
Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech:
Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008)
Obor: Volné umění (8206V108)
Obor: Restaurování výtvarných děl (8206V105) - přijímací řízení není pro tento obor pro akad. rok 2020/2021 vyhlášeno
Obor: Architektonická tvorba (8206V001)
a to v prezenční i kombinované formě.
 

Přihláška ke studiu se podává nejprve elektronickou formou. Vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s povinnými přílohami a formulovaným projektem studia ve vybraném programu je třeba podat  nejpozději do 29. 2. 2020, a to doručit buď osobně v úředních hodinách na studijní oddělení AVU do dne 28. 2. 2020, nebo odeslat poštou na adresu:  AVU, studijní oddělení, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, s razítkem ze dne uzávěrky 29. 2. 2020 (podrobněji viz Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021).
 
Poplatek je stanoven dle výnosu rektora č. 3/2019 na částku 810 Kč a je nevratný.
Čtěte prosím pozorně nejen důležité informace při vyplňování formuláře e-přihlášky, ale také informace v dokumentu Přijímací řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 a Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU .
 
Přihláška ke studiu bude přijata do přijímacího řízení pouze v případě splnění všech podmínek a náležitostí obsažených v těchto dokumentech.