magisterské studium

AVU v Praze má akreditovanou prezenční formu magisterského studijního programu M8206 Výtvarná umění a prezenční formu navazujícícho magisterského studijního programu N8206 Výtvarná umění. 

Standardní doba studia v magisterském studijním programu je šest let, v případě navazujícího magisterského programu tři roky. Magisterský a navazující magisterský studijní program je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Pro uchazeče do šestiletého magisterského studia na AVU je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku). Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na AVU studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia. Pro uchazeče do tříletého navazujícího magisterského studia je podmínkou pro přijetí ukončené bakalářské vzdělání v oboru architektura nebo výtvarné umění (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu).

U všech oborů (ateliérů) je přijímací zkouška talentová. Probíhá ve dvou vyřazovacích kolech. Základním kritériem pro přijetí ke studiu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Studium probíhá ve všech oborech v českém jazyce. Pro zahraniční uchazeče platí stejné podmínky.

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023 proběhne ve dnech 1.-30. listopadu 2021. Přihlášky se podávají pouze elektronicky.  

Bližší informace naleznete v dokumentu Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023