doktorské studium

Doktorské studium bylo na Akademii výtvarných umění akreditováno v 90. letech 20. století jako první doktorský studijní program na českých uměleckých školách. V současnosti studují doktorandky a doktorandi AVU v oborech Volné umění, Architektonická tvorba, Teorie a dějiny současného umění a Restaurování výtvarných děl. 
 
Disertační projekty se rozvíjejí v interdisciplinárním prostředí školy a v komunikaci s dalšími obory a pracovišti a organizacemi mimo AVU v ČR i zahraničí. Disertace se soustředí na umělecké a umělecko-výzkumné výstupy, historicko-teoretické bádání či na vytváření technologicky inovativních postupů a řešení. Ve výtvarných oborech směřuje studium k realizaci náročných uměleckých a architektonických děl a umělecko-výzkumných projektů, které se opírají o cílené zkoumání kulturních, sociálních či společenských jevů prostředky výtvarného umění a architektury. Teoretické projekty se věnují především problematice současného umění. Restaurátorský doktorský výzkum se zpravidla zaměřuje na technologicko-analytické aspekty oboru. 
 
Standardní doba prezenčního studia je 3 roky (nejdéle lze pracovat na disertačním projektu 6 let), studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitelky či školitele, aktuální vývoj projektů je akademické i široké veřejnosti každoročně prezentován během doktorandského kolokvia v letním semestru. Průběh a kvalitu studia garantuje Oborová rada AVU. Absolventka či absolvent získává po složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce titul Ph.D. 
Součástí studia jsou vedle kurzů také pedagogické povinnosti v domovském ateliéru nebo výzkumném pracovišti a aktivity v rámci PhD Labu, jehož prostřednictvím studentky a studenti zprostředkovávají tvůrčí a výzkumné výstupy směrem k AVU i širšímu publiku. Po dobu studia mají doktorandky a doktorandi zázemí nejen ve svých ateliérech, ale také ve výzkumných a technologických pracovištích školy. Studentky a studenti se také mohou nad rámec doktorského stipendia ucházet o specifickou grantovou podporu na dílčí projekty související s disertační prací.

Osoby

Koordinátor doktorského programu, člen katedry Mgr. Ondřej BUDDEUS Ph.D.