Dějiny umění III. - Dějiny umění od konce 18. stol. do 2. svět. války

P
Přednášející: Otto M. URBAN Ph.D.

Kontakt: otto.urban@avu.cz
Místo: Hlavní budova AVU, uč.č.6
Čas: čtvrtek, 17:00 - 18:30
Způsob zakončení: ZS/z LS/zk

Pro studenty uměleckých škol je příznačná neformálnost a otevřenost, která je v dialogu o umění a kultuře zásadní. Přednášky se odehrávají právě v tomto duchu dialogu a respektu k odlišným názorům. V přednáškách o moderním umění (od přelomu 18. a 19. století do poloviny 20. století), se vždy snažíme diskutovaná umělecká díla vidět v kontextu současného umění a současné společnosti. Pokládáme si také otázku, jaký má vůbec dnes smysl poznávat starší umění, jak může dílo staré více než sto let inspirovat současné myšlení a současnou uměleckou tvorbu?

Dvousemestrální kurz je rozdělen do tematických, většinou monografických kapitol. V přednáškách vnímáme výrazné osobnosti, umělecké směry či školy v širším kontextu doby, také ve vazbách k dalším uměleckým oborům, jako je literatura, hudba či kinematografie. Přednášky jsou doplněny „powerpointovou“ prezentací, případně výběrovou bibliografií a internetovými odkazy.

Semestr začíná podrobným rozborem základních předpokladů pro nástup modernismu, které jsou ukázány na tvorbě umělců, jako například William Blake, Francisco Goya, Anton Xaver Messserschmidt, Giovanni Piranesi atd. Specielní přednášky jsou věnovány i vlivu výrazných filosofů a literátů na následný vývoj kultury, včetně výtvarného umění (např. markýz de Sade nebo Charles Baudelaire). Základní snahou je také představit moderní umění v širším evropském kontextu, specielní přednášky jsou proto věnovány mimo jiné i umění rakouskému, německému, belgickému či skandinávskému (Egon Schiele, Max Klinger, James Ensor, Edvard Munch). Zvláštní pozornost je věnována i sochařství (Auguste Rodin, Medardo Rosso, Gustav Vigeland, Ivan Meštrovič atd.). Další snahou je v přednáškách ukázat hluboké propojení mezi modernismem a avantgardními směry první poloviny 20. století, zejména abstrakce, dadaismu, surrealismu či nové věcnosti (František Kupka, Otto Dix, vazby Gustave Moreau – André Breton apod.). Zvláštní pozornost je v průběhu celého kurzu věnována méně známým či zapomenutým autorům, jejichž tvorba je ale v současnosti vnímána jako opět aktuální (Henry Fuseli, Antoine Wiertz, Adolfo Wildt, Karel Hlaváček, Bruno Schulz, Antonin Artaud atd.).     

V případě, že to podmínky umožňují, zvu rád do svých přednášek další odborníky, a to jak historiky či teoretiky umění, tak současné umělce či výrazné osobnosti dalších oborů. To mi umožňuje přirozenou konfrontaci názorů a pohledů, které otevírají studentům další možnosti úvah o umění a kultuře.

Mou snahou je studenty inspirovat a motivovat k dalšímu zájmu o umění a kulturu obecně, ukázat jim možné skryté vazby a spojení, důležité kontexty, které mají pro současné umění zásadní charakter. Cílem tohoto kurzu je ukázat studentům, že i umění 19. a 20. století může být vzrušujícím příběhem, který se naší současnosti dotýká hlouběji, než si většinou myslíme.