Programový text Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských z bulletinu AVU 1998

Škola restaurování sochařských děl vychází ze základní koncepce teorie a praxe restaurování výtvarných děl v návaznosti na principy a tradici restaurátorské školy na AVU v Praze. Šestileté magisterské studium je chápáno jako vysoce odborná umělecká činnost, vycházející ze všeobecného studia sochařství, na které navazuje specializované studium restaurování sochařských děl, ukončené diplomní prací a státní zkouškou. Ateliérová výuka je zaměřena na teoretické a praktické poznávání sochařských technik ve vztahu k historickým obdobím vývoje výtvarného umění. Nedílnou součástí studia je soustavné prohlubování řemeslné dovednosti, která je rozvíjena podle individuálních schopností posluchače. Vedle tradičních sochařských technik a materiálů se studium zabývá současnými technologiemi, které jsou využívány ve výtvarné tvorbě. V teoretické výuce je kladen důraz na komplexní vzdělání posluchačů v oboru technologie restaurování, aplikované chemie a fyziky, petrografie, uměnovědy, uměnoznalectví, památkové péče, ikonografie a heraldiky, včetně dalších vědních disciplín využívaných při ochraně kulturních památek oboru sochařství. Magisterské studium restaurování sochařských památek představuje na AVU náročný program, který vyžaduje vedle uměleckých předpokladů i odpovídající morální vlastnosti posluchače, především ve vztahu k etice restaurování a odpovědnosti vůči péči o kulturní dědictví.