Programový text Ateliéru sochařství 2 z bulletinu AVU 1998

V ateliéru je kladen důraz na individuální přístup k jednotlivým studentům, na respektování jejich osobností a nadání. Výuka je zaměřena – pokud možno – na zvládnutí široké škály výtvarného plastického projevu, to znamená od realistických studií přes portrét, akt, kopie atd. až po studium forem abstraktních, nezávislých na konkrétních předlohách. Smyslem je, aby student nalezl svůj vlastní sochařský překlad idejí. Je to hledání vlastní sochařské mluvy a jejích možností. Samozřejmou součástí výuky je seznamování s různými materiály a jejich zpracování. Mimo práce na vlastních plastikách a prostorových projektech se předpokládá, především ve vyšších ročnících, i spolupráce s architekturou, to jest řešení od ideového návrhu až po eventuální provedení.