Programový text Ateliéru sochařství 3 z bulletinu AVU 1998

Základní součástí programu výuky v ateliéru jsou tyto disciplíny: figurativní plastika, portrét, kompozice, reliéf včetně medaile a plakety. V prvních semestrech jsou prověřeny možnosti, charakter a zázemí talentu posluchačů a podle toho volen diferencovaný přístup k pedagogické práci. V tomto období je základním předpokladem osvojení řemeslně technických dovedností, rozvíjených zejména v práci podle modelu. V systematických pravidelných korekturách a konzultacích je kladen důraz na schopnost převést realitu a vlastní představy do plastické výtvarné řeči. Význam je kladen také na studijní kresbu, která usnadňuje naplnění tohoto cíle. Ve vyšších ročnících jsou podle schopností a vlastního směřování posluchače zadávány úkoly individuálně. Důležitým zdrojem poznání a obohacením studia jsou sochařská sympozia, plenéry a studium umělecky inspirativních lokalit a výstav současného umění. Součástí programu výuky je seznámení se základními sochařskými materiály, technikami a technologiemi jejich zpracování s důrazem na materiály a techniky používané v naší kulturní oblasti. Cílem výuky je vybavení posluchače stavebnou a modelační jistotou, portrétní profesionalitou a rozvinutí jejího autentického projevu. Posluchač je veden jak k bezpečné orientaci v historickém kontextu zobrazujícího sochařství, tak ke zvládnutí a akceptaci prostředků současné světové figurativní plastiky. Součástí výuky je reliéfní a medailérská tvorba, případně tvorba mincovní.