Programový text Malby 4 z bulletinu AVU 1998

Škola klasických malířských technik vznikla z aktuální potřeby navázat v nových podmínkách na klasickou evropskou výtvarnou tradici a současně zajistit konkrétní požadavek po specializované výuce některým posluchačům, kteří hodlají pokračovat ve studiu v oboru restaurování uměleckých děl malířských. Výuka je zaměřena především na specifickou oblast zobrazivé malby, jejímž výsledkem je závěsný obraz. Legitimní osou tohoto programu je i zkoumání struktury obrazové paměti v dialogu mezi uměním 20. století a uměním vzdálenějších epoch evropské malby. V systému výuky na AVU je zaměření této školy v souladu s diferencovaností oborových poloh a nutností konfrontovat i protichůdné tendence v současném umění. Smyslem výuky je vyplnění vakua ve znalostech technologických postupů a oživení klasické technologie zobrazivé malby vhodnou aplikací nových materiálů. Stejný důraz je kladen na poznání a orientaci v historii výtvarného umění, především pak umění soudobého. Základem koncepce výuky je však individuální a vysoce kreativní vztah k realitě, jenž je výchozím bodem pro další postupy. Vizuálním zprostředkovatelem tohoto úsilí může být nejenom tradiční kresebná a malířská studie, ale i fotografie a další netradiční možnosti. Cílem je mnohotvárná malířská prezentace subjektivně vnímané reality v její těžko specifikovatelné šíři, od klasických postupů až k různým možnostem přesahů a kombinací s jinými médii.

Ateliér je svébytnou školou s dvojím programovým vyústěním: pevně stanoveným přípravným studiem pro restaurátorskou činnost a individuální výchovou k vlastní volné tvorbě, která je v systému ateliérové praxe v současné době prioritou.