Den otevřených oken – Doktorské studium na AVU

V pondělí 8. 2. od 15.00–16.15 proběhne informační schůzka pro zájemce o doktorské studium na AVU. Na akademický rok 2021/2022 se otevírá doktorský stupeň v oborech Volné umění a Architektonická tvorba. Schůzka proběhne přes ZOOM ZDE (Meeting ID: 942 9762 4803, Passcode: 041156) za přítomnosti prorektora pro studijní záležitosti doc. Dušana Zahoranského a koordinátora doktorského studia Ondřeje Buddeuse, Ph.D. Schůzky s potenciálními školitelkami a školiteli si zájemci domlouvají individuálně

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/2022 proběhne ve dnech 1. - 28. února 2021. Přihlášky se podávají elektronicky a odkaz najdete od 1. února 2021 v sekci E-přihláška.
Informace o termínech, náležitostech přihlášky a obecné informace si můžete také přečíst ZDE.
 
O doktorském studiu na AVU 
 
Doktorské studium bylo na Akademii výtvarných umění akreditováno v 90. letech 20. století jako první doktorský studijní program na českých uměleckých školách. V současnosti studují doktorandky a doktorandi AVU v oborech Volné umění, Architektonická tvorba, Teorie a dějiny současného umění a Restaurování výtvarných děl (na ak. rok 2021/2022 se poslední dva obory nevypisují).
 
Disertační projekty se rozvíjejí v interdisciplinárním prostředí školy a v komunikaci s dalšími obory a pracovišti a organizacemi mimo AVU v ČR i zahraničí. Disertace se soustředí na umělecké a umělecko-výzkumné výstupy, historicko-teoretické bádání či na vytváření technologicky inovativních postupů a řešení. Ve výtvarných oborech směřuje studium k realizaci náročných uměleckých a architektonických děl a umělecko-výzkumných projektů, které se opírají o cílené zkoumání kulturních, sociálních či společenských jevů prostředky výtvarného umění a architektury. Teoretické projekty se věnují především problematice současného umění. Restaurátorský doktorský výzkum se zpravidla zaměřuje na technologicko-analytické aspekty oboru. 
 
Standardní doba prezenčního studia je 3 roky (nejdéle lze pracovat na disertačním projektu 6 let), studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitelky či školitele, aktuální vývoj projektů je akademické i široké veřejnosti každoročně prezentován během doktorandského kolokvia v letním semestru. Průběh a kvalitu studia garantuje Oborová rada AVU. Absolventka či absolvent získává po složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce titul Ph.D. 
 
Součástí studia jsou vedle kurzů také pedagogické povinnosti v domovském ateliéru nebo výzkumném pracovišti a aktivity v rámci PhD Labu, který má funkci doktorandského hubu a jehož prostřednictvím studentky a studenti zprostředkovávají tvůrčí a výzkumné výstupy směrem k AVU i širšímu publiku. Po dobu studia mají doktorandky a doktorandi zázemí nejen ve svých ateliérech, ale také ve výzkumných a technologických pracovištích školy. Studentky a studenti se také mohou nad rámec doktorského stipendia ucházet o specifickou grantovou podporu na dílčí projekty související s disertační prací.
 

Ilustrace je převzata z doktorského projektu Davida Böhma "Skica jako vizualizace myšlenky ve chvíli zrodu". 

Pro zájemce je k dispozici Zpráva o uměleckém výzkumu pro AVU.