Galerie Akademie výtvarných umění v Praze: výzva pro kurátory a kurátorky

Akademie výtvarných umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici externí/ho kurátora nebo kurátorky na akademický rok 2021-2022.
Vybraný kurátor/ka bude mít během akademického roku 2021-2022 možnost připravit 5 - 7 třítýdenních výstav, které by se měly primárně zaměřit na absolventy a absolventky AVU, případně na jejich dialog se současnou generací výtvarných umělců a stávající Akademickou obcí.
 
Akademie výtvarných umění v Praze si je vědoma své více než dvěstědvacetileté historie, během níž prošly jejími ateliéry desítky vynikajících uměleckých osobností. Výstavy v GAVU by proto měly v roce 2021-2022 doplnit aktivity nově založeného ALUMNI klubu AVU, jehož fungování v současnosti připravujeme. Cílem je propojit bohatou, generačně a názorově širokou komunitu přátel a absolventů AVU se současnými studenty a studentkami i s děním ve škole a podpořit mezigenerační výměnu (jak se známými, tak i méně exponovanými tvůrci).
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
- strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
- koncepci výstavního programu 5-7 výstav zaměřených na absolventy a absolventky AVU, případně stávající Akademickou obec, o rozsahu do 3 normostran. Koncepce může obsahovat i návrh doprovodných programů.
Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole Výstavní rada posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty/tky do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín druhého kola bude oznámen s dostatečným předstihem.
 
AVU poskytuje honorář kurátorovi/rce formou dohody o provedení práce 5000 Kč za jednu výstavu a produkční rozpočet 10 000 Kč na výstavu; dále zajišťuje svoz děl, instalaci a deinstalaci ve spolupráci s vystavujícími, PR a tisk plakátů, je možné využít i zázemí truhlářské či zámečnické dílny. Tento minimální rozpočet se AVU bude pokoušet navýšit podáním grantů, případně při podávání dodatečných grantů podpoří kurátora/rku (honorář a podmínky realizace výstav budou podrobněji prodiskutovány při osobním pohovoru v druhém kola výběrového řízení).

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete do 30. 7. 2020 k rukám PhDr. et MgA. Petry Švecové (tel.: 777 144 737,  e-mail: petra.svecova@avu.cz).
 
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj
V Praze, dne 3. 6. 2020