OPATŘENÍ REKTORA AVU K MINIMALIZACI ŠÍŘENÍ COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v hlavním městě Praze, která se nachází na stupni pohotovosti č. 2 počínajícího komunitního přenosu, vydávám toto opatření s platností od 8. září 2020 do odvolání. O dalším vývoji situace budeme akademickou obec a zaměstnance včas informovat, doporučujeme sledovat stránky AVU https://www.avu.cz/ a informační plakáty ve všech budovách školy.
 
Při formulování opatření k minimalizaci šíření COVID-19 vycházíme z nástroje pohotovostního semaforu vytvořeného MZČR a využívaného všemi vysokými i ostatními školami v ČR.
 
Daným opatřením chci ve spolupráci s Vámi zabezpečit ochranu našeho zdraví a nadále udržet otevřenou školu pro práci i studium s určitými omezeními co nejdéle. Chceme také úspěšně absolvovat posunuté obhajoby diplomových prací, realizovat výstavu letošních diplomantek a diplomantů a zahájit plnohodnotnou výuku na AVU v novém akademickém roce 2020/2021.
 
Proto je od 8. září 2020 povinné nošení ochranných roušek ve všech společných vnitřních prostorách AVU a pro studenty i zaměstnance AVU povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a s tím spojenou karanténu kvestorovi AVU.
 
Platí zákaz vstupu osobám s příznaky virového infekčního onemocnění, jakými jsou dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu do všech budov AVU; samotné příznaky nejsou důvodem k uvalení karantény na pracovní kolektiv, ve kterém se dotyčný pohyboval v uplynulých dnech; o karanténním opatření rozhoduje příslušná hygienická stanice.
 
Zaměstnanci a studenti jsou povinni zachovávat vzájemnou ohleduplnost, používat dezinfekční přípravky umístěné na viditelných místech v prostorách AVU, a podrobit se měření tělesné teploty, pokud bude k měření přistoupeno.
 
Je doporučeno omezit vzájemný fyzický kontakt při setkávání, práci i studiu.
 
Všechny externí návštěvy se budou zapisovat na vrátnicích jednotlivých budov s uvedením telefonního čísla z důvodu možnosti vytrasování.
 
Ve všech pracovních a studijních prostorech je doporučeno pravidelně větrat.
 
Ve všech prostorách, kde je to možné, se mění sezení tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou.
 
Vedoucí zaměstnanec pracoviště může stanovit pro vybrané stísněné prostory (kanceláře, technická pracoviště aj.) režim home office tak, aby byl zajištěn plný chod pracoviště.
 
Zasedání kolektivních orgánů budou probíhat v rouškách a v prostorách, kde bude možné udržet alespoň 1,5 m rozestup.
Pro imatrikulaci a promoci bude stanoven režim v nejbližší době.
 
 
Tomáš Vaněk, rektor AVU
 
V Praze dne 7. 9. 2020