Osobní přítomnost studentů na AVU

Vláda ČR postupně zmírňuje restriktivní opatření v oblasti vysokého školství. Na vysoké školy se mohou vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách max. 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi. 

Student se smí účastnit činnosti na AVU pouze při splnění těchto podmínek:
-    je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 
-    u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,
 
-    nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 
-    poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je v příloze a současně bude k dispozici při vstupu do vysoké školy.

Studenti se mohou pohybovat a pobývat v rámci výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

U nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí výjimky při provádění autorského díla:

 • v případě osob provádějících autorské dílo nebo umělecký výkon (dále jen „umělci“) byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 
Zároveň vstoupil v platnost nový zákon o fungování vysokých škol v době pandemie:

 • Zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a maximálně zohledňuje případné negativní dopady situace na studenty z hlediska délky studia či přiznávání stipendií.
 • Vysoké školy podle něj mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok.
 • Mohou si také stanovit nové podmínky přijímacího řízení, vypsat nové termíny přijímacích zkoušek nebo je celé zorganizovat distanční formou.
 • Pokud přijatý uchazeč o studium nemůže doručit vysoké škole maturitní vysvědčení či jiný doklad o ukončením předcházejícím studiu, může být na vysokou školu přijat a dokumenty předložit dodatečně do 45 dnů od zahájení akademického roku.
 • Vysoké školy mohou plně využívat distanční formy výuky, a to i při zkouškách nebo plnění dalších studijních povinností, a to například formou online hovoru.
 • Na dálku lze vykonat také státní zkoušky, online však musí být přítomna i komise.
 • Současná situace nebude mít vliv na tzv. delší studium a do maximální doby studia se nezapočítává.
 • U stipendií studentů doktorských studijních programů nad 26 let se rozhodná doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo studium omezeno.
 • Kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty mohou jednat i hlasovat distančně.
 • Pokud některému z orgánů vysoké školy či fakulty končí funkční období do 120 dnů od začátku nouzového stavu, bude automaticky prodlouženo do 120 dne od jeho ukončení.

Text nového zákona je k dispozici zde. Pro snazší orientaci v nové právní úpravě připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodický výklad tohoto zákona.