PhDr. Viktor Kubík, PhD. - Životopis

Viktor Kubík, narozen 25.XI. 1970 v Písku, po studiu na Střední průmyslové škole grafické (obor grafická úprava tiskovin, 1985-89) krátce studoval na PF v Českých Budějovicích (češtinu – výtvarnou výchovu, 1989-91) a poté dějiny umění na FF UK v Praze (1991-1998), kde pokračoval v doktorském studiu (školitelem prof. J. Homolka, 1998-2006). Od r. 1995 učí dějiny umění (nejdříve na středních uměleckých školách – do 1999), od r. 1996 (dosud) na Filmové škole v Písku a od r. 2003 (dosud) na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze. Od r. 1993 téměř každý rok prchá za literaturou a uměním převážně do Florencie, Říma, Mnichova, atd. Specializuje se na vztahy středověkého malířství Čech a Itálie, na vývoj knižního malířství (od antiky do raného novověku) a dlouhodobě sleduje téma ornamentu. Věnuje se též historiografii a metodologii dějin umění. Pravidelně publikuje především ve Studiích o rukopisech (od r. 2007), sbornících, v katalozích výstav starého umění (např. Umění gotiky na Chebsku 2009, Královský sňatek 2010, Benediktini v srdci Evropy 800-1300 (2014), Gotika v severních Čechách – 2015, Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace – 2016), účastní se různých výzkumných projektů (GAČR, NAKI), na svědomí má několik popularizačních prací o památkách v Praze a monografii: „Příručka ke studiu ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století, České Budějovice 2008“.
Detailněji viz internetové stránky ÚDKU KTF UK v Praze.