Státní závěrečná zkouška z dějin umění a architektury - informace

Státní závěrečnou zkoušku z dějin umění a architektury absolvují studenti a studentky šestiletého magisterského programu Výtvarná umění v pátém ročníku, studenti a studentky navazujícího magisterského studia ve druhém ročníku. Smyslem zkoušky je ověřit znalosti z dějin umění od jeho počátků až po současnost tak, jak se s nimi seznámili během výuky na AVU i ve studiu předchozím. Má prokázat základní přehled studenta o historii umění, jakožto i schopnost dávat tyto znalosti do širších kontextů a inspirovat se jimi při svém uvažování o umění a vlastní tvorbě. Předpokladem pro absolvování zkoušky je samostatná domácí příprava, ať už na základě poznámek z absolvovaných předmětů, za využití doporučené literatury uvedené v souborech zkušebních otázek, nebo jiných, samostatně vyhledaných zdrojů. Studenti a studentky také mohou využít nabídky speciálních seminářů KTDU ke SZZK nebo individuálních konzultací s pedagogy KTDU.
 
Státní zkouška z dějin umění a architektury se skládá ze dvou otázek. První otázku z chronologické části SZZK si student na místě zkoušky vylosuje ze souboru předem známých  otázek. Poté má 30 minut na samostatnou přípravu bez použití literatury, výpisků či internetu. Příprava slouží především k vytvoření základní osnovy, podle níž bude poté na vylosovanou otázku odpovídat. Vítán je samostatný projev, zkoušený může hovořit i na základě doplňujících otázek zkoušejících. Předpokládaná doba určená k zodpovězení první otázky je zhruba 15 minut.
 
Otázky ke druhé části zkoušky mají charakter širších tematických okruhů a obecnějších problémů umění. Většinou se nevztahují k jedinému historickému období nebo geografické oblasti a jejich různorodá teoretická reflexe je u každé otázky nastíněna seznamem vybraných textů. Student či studentka si podle vlastního zájmu a zaměření z těchto okruhu vybere tři a tento výběr deklaruje v přihlášce ke SZZK. Na místě zkoušky pak zkušební komise studentovi či studentce vybere jednu z těchto tří otázek. Vzhledem k šíři otázek se předpokládá, že si student či studentka vybere jen některý z nabídnutých aspektů a připraví si o něm ústní referát nepřesahující deset minut. V rámci referátu by měl student či studentka nastínit svůj přístup k tématu a nabídnout samostatný vhled do vybrané problematiky. Vycházet může z nabídnuté literatury, ale použít lze i jiné zdroje. Předpokládá se však rámcová znalost uvedené literatury k dané otázce. Předpokládaná doba určená k prezentaci druhé otázky a diskusi s komisí je 15 minut.