Tvůrčí grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady

 
Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v Tvůrčí grantové soutěži AVU (dále TGS) na rok 2020. Soutěž je určena pro akademické pracovníky, studenty navazujícího magisterského a studenty 4.–6. ročníků magisterského studia na AVU. Cílem TGS je podpořit tvůrčí a výstavní činnost pedagogů a talentovaných studentů i dále rozvíjet pedagogickou práci akademických pracovníků.

Termín vyhlášení: 9. 10. 2019
Termín uzávěrky: 12. 11. 2019
 
Podporované aktivity:

  1. Tvůrčí činnost studentů a její prezentace: podpora projektů studentů i celých ateliérů AVU, zaměřených na vznik a veřejnou prezentaci uměleckých děl.
  2. Tvůrčí činnost pedagogů a její prezentace: podpora tvůrčí a výstavní činnosti pedagogů AVU.
  3. Pedagogická práce akademických pracovníků: podpora aktivit směřujících k inovaci výuky prostřednictvím nových předmětů/kurzů; podpora seminářů, workshopů, tvorba studijních pomůcek apod. směřujících ke zkvalitnění výuky na AVU.

Žádosti se podávají v souladu s vyhlášenými Zásadami TGS, na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami. Pro více informací kontaktujte Mgr. et Mgr. Pavlínu Říhovou na grantovém oddělení (+420 220 408 281, tgs@avu.cz)