Tvůrčí grantová soutěž na rok 2019 – formulář závěrečné zprávy

 
Harmonogram Tvůrčí grantové soutěže na rok 2019:

  • Realizace projektů: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
  • Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 11. 2019

Přidělené prostředky musí být vyčerpány během kalendářního roku, na který jsou určeny. Příjemce předkládá elektronicky a písemně závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání grantových prostředků do 30. listopadu daného roku, resp. do jednoho měsíce po ukončení projektu. Pouze v ojedinělých případech, kdy realizace projektu bude probíhat a grant bude čerpán až do 31. prosince daného roku, může příjemce předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování až k 31. lednu kalendářního roku následujícího po tom, na nějž byla TGS vypsána. Závěrečná zpráva se podává na formuláři zveřejněném na webových stránkách AVU.