Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2019 – vyhlášení a zásady

2. výzva
AVU vyhlašuje 2. výzvu k podávání žádostí o podporu projektů ve Výzkumné grantové soutěži (VGS) pro studenty a akademické pracovníky na rok 2019

Termín vyhlášení 2. výzvy: 1. 2. 2019
Termín uzávěrky 2. výzvy: 28. 2. 2019


Zásady VGS - 2. výzva

Formulář žádosti - 2. výzva

_________________________________________________________________________________________________________

1. výzva
Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu projektů ve Výzkumné grantové soutěži (dále VGS) pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2019. VGS je určena na podporu studentských projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí studenti doktorského nebo magisterského studijního programu AVU.
 
Žadatelem/řešitelem projektu musí být student doktorského studijního programu AVU nebo akademický pracovník AVU (ten ale musí mít v řešitelském týmu i studenty). Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského, magisterského studijního programu (4.–6. ročníky) nebo navazujícího magisterského studijního programu či akademičtí nebo vědečtí pracovníci AVU.
 
Termín vyhlášení: 15. 11. 2018
Termín uzávěrky: 19. 12. 2018
 
Zaměření projektu a očekávané výstupy:
Téma, kterým se v projektu řešitel bude zabývat, by mělo souviset s jeho studiem a mělo by být badatelské.
 
Očekávanými a uznatelnými výstupy jsou:
1. Výstupy publikační – odborná kniha, článek v českém, nejlépe recenzovaném časopise, článek v zahraničním časopise, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, skripta, katalog ad.
2. Výstupy nepublikační – účast na konferenci, sympoziu, kolokviu, samostatná výstava, účast na skupinové výstavě
3. Ostatní uznatelné výstupy – realizace disertační práce, aplikované výsledky, patent aj.
 
Žádost o podporu je třeba předložit v souladu se Zásadami Výzkumné grantové soutěže (VGS) pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2019, na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami.

Zásady VGS pro rok 2019
Formulář žádosti VGS pro rok 2019