Vedení AVU navrhlo konkrétní postup související s harmonogramem akademického roku / The management of AVU has created concrete plans relating to the academic year schedule

Vedení AVU na své pravidelné poradě konané distančně v pátek 20. 3. řešilo další postup v nouzovém stavu a především to, jak bude probíhat aktuální akademický rok.

Vše závisí na rozhodnutí Vlády ČR, jak dlouho budou opatření o nouzovém stavu, uzavření škol a omezení pohybu osob platit.
 
Pokud by omezení trvala maximálně do konce května, vedoucí ateliérů, pedagožky a pedagogové jsou při využití distanční formy výuky (Microsoft Teams, Skype, FB, ad.) připraveni uzavřít hodnocení ročníkových prací i předmětů dle platného harmonogramu tak, aby zůstala zachována kvalita hodnocení. To se týká také zahraničních studentů na stáži na AVU i kmenových studentů, kteří se předčasně vrátili ze stáží v zahraničí.
 
Co se týče diplomových prací v případě, že opatření do konce května skončí, část obhajob bude realizována již v červnu, část bude posunuta na září, kdy by se uskutečnila i diplomantská výstava.
 
Kolokvium doktorandů se přesouvá na první polovinu září, přijímací řízení do doktorského studia, které probíhá nyní, je realizováno bez posunu ve speciálním distančním módu.
 
Škola nadále zůstává pro studenty uzavřena, v souvislosti s vyhlášením zákazu volného pohybu osob platí, že není možné realizovat ani individuální krátkodobé kontaktní formy výuky (např. osobní konzultace, dokončování uměleckých projektů apod.).
 
Žádáme tímto studentky a studenty, kteří potřebují své rozpracované diplomové práce zajistit proti znehodnocení, aby věc řešili s pedagožkami a pedagogy ateliérů, ve kterých studují. Spolu s vedením a zaměstnanci školy zajistíme, aby nevznikly nenávratné škody.
 
Pokud by kdokoli ze studentek či studentů měl jakýkoli dotaz nebo problém, prosím, obracejte se na vedoucí ateliérů. Ti jsou průběžně informováni o všech opatřeních a s vedením školy intenzivně řeší další postup a potřeby studentů.
 
Pokud mate zájem zapojit se v rámci boje s koronavirovou infekcí jako dobrovolník/ce, využijte nabídku řady některé z organizací: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-epidemie-pomoc-dobrovolnici_2003181416_pek
 
Vedení AVU pečlivě sleduje veškerá rozhodnutí vlády a realizuje jednotlivá opatření tak, aby nevystavilo riziku studenty ani zaměstnance, ale zároveň umožnilo realizovat akademický rok tam, kde to je možné. Prosíme proto všechny o vzájemnou spolupráci a respekt.

............

At its regular meeting held on a distance basis on Friday 20 March, the management of AVU discussed the next step in the state of emergency and above all how the academic year will proceed.
Everything depends on what the government of the Czech Republic decides as to how long the state of emergency, the closure of schools, and the restrictions on the movement of persons will apply.
If the restrictions last until the end of May at the latest, the heads of studios, lecturers and tutors are prepared to conclude the evaluation of coursework and subjects by means of distance learning (Microsoft Teams, Skype, FB, etc.) in accordance with the valid schedule so that the quality of evaluation is retained. This also applies to foreign students on a study trip to AVU and regular students of the academy who have returned early from study trips abroad.
As far as diploma work and dissertations are concerned, if the measures end by the end of May, part of the defence will take place in June and part will be postponed to September, when the graduate show would also take place.
The colloquium of doctoral students has been postponed to the first half of the September. Admission procedures for the doctoral programme currently underway can be continued in a special distance mode without interruption.
The academy will remain closed to students. Given the ban on free movement in place, not even short face-to-face individual teaching is possible (e.g. personal consultation, the completion of art projects, etc.).
We would ask that students who need to ensure that their diploma work does not deteriorate in any way take the matter up with the lecturers in the studio where they study. Along with the management and academy employees, we will ensure that no irreparable damage takes place.
If any student has any queries or problems, please contact the studio heads. These are being regularly informed about all measures and along with the management are working intensively to address the continued progress and needs of students.
If you are interested in participating in the fight against the coronavirus epidemic on a volunteer basis, please get in touch with one of the organisations overseeing matters: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-epidemie-pomoc-dobrovolnici_2003181416_pek
The management of AVU is closely monitoring all decisions reached by the government and is implementing individual measures in such a way as to avoid putting any student or employee at risk, while at the same time ensuring the academic year carries on as best as it can. We would ask everyone to cooperate and to display mutual respect.
-->