Volba kandidátek a kandidátů na rektorku/rektora Akademie výtvarných umění v Praze pro funkční období 2022–2026

Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AS AVU), v souladu se zákonem o vysokých školách a Jednacím řádem Akademického senátu Akademie výtvarných umění v Praze, na svém zasedání dne 2. 6. 2021 vyhlásil volbu kandidátek a kandidátů na rektorku/rektora Akademie výtvarných umění v Praze pro období 2022–2026 s nástupem do funkce od 1. 2. 2022 a zvolil volební komisi ve složení: Tomáš Džadoň (předseda), Martin Fischer, Václav Janoščík, Martina Smutná (místopředsedkyně) a Nik Timková. Tato komise zajistí informovanost akademické obce AVU o volbách a bude řídit organizaci voleb a předvolební zasedání.

 
Ti z navržených kandidátek a kandidátů, kteří mají v úmyslu kandidovat na funkci rektorky/rektora, odevzdají do 1. listopadu 2021 tajemnici AS AVU (kabinet č. 28) následující dokumenty:
a) stručné teze svého volebního programu,
b) svůj stručný životopis,
c) písemný souhlas nejméně třiceti členů akademické obce (link na formulář),
d) svůj písemný souhlas s kandidaturou,
e) své prohlášení, že splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. (s výjimkou kandidátek a kandidátů narozených po 1. prosinci 1971, na něž se lustrační zákon nevztahuje).
Všechny tyto dokumenty je kandidátka/kandidát povinna/povinen dodat též v elektronické podobě na adresu tajemnice senátu Šárky Krtkové: sarka.krtkova@avu.cz.
 

Harmonogram voleb kandidátek a kandidátů na rektorku/rektora Akademie výtvarných umění v Praze pro období 2022–2026:

25. října 2021
Konečný termín podání návrhu kandidátek a kandidátů na funkci rektorky/rektora.

3. listopadu 2021
Zveřejnění seznamu kandidátek a kandidátů, kteří přijali kandidaturu. (Písemné materiály uvedené v odstavci 2 se zasílají všem členům senátu a jsou k dispozici u tajemnice AS AVU.)

8.–24. listopadu 2021
Vystoupení kandidátek a kandidátů a otevřené diskuze na předvolebních shromážděních.

1. prosince 2021
Jednání AS AVU, volba rektorky/rektora AVU.
Návrhy kandidátek a kandidátů na funkci rektora/rektorky má právo podat každý člen akademické obce. Členové akademické obce mohou podpisem na podpisových arších podpořit více kandidátů. Návrhy kandidátek a kandidátů se podávají senátu prostřednictvím tajemnice AS AVU nejpozději do třiceti dnů přede dnem volby.

* V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na předsedu volební komise.

Kontakty:
Předseda volební komise, MgA. Tomáš Džadoň, ArtD, tomas.dzadon@avu.cz, (+420) 731 577 153
Místopředsedkyně volební komise, MgA. Martina Smutná, martina.smutna@avu.cz, (+420) 736 222 352
Tajemnice senátu Šárka Krtková, sarka.krtkova@avu.cz