Zápis jednání AS 1. 10. 2009

 

Záznam z jednání AS AVU dne  1.10.2009

 

Přítomni:

za akademickou komoru: doc.J.T. Kotalík,  prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, prof. Emil Přikryl, prof. Petr Siegl, odb.as. Dalibor Smutný,odb.as.Jan Stoss, prof. Karel Stretti, doc. Magdalena Vovsová, prof. Jindřich Zeithamml,

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál,  Terezie Regnerová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: prof.J.Hendrych, odb.as.M.Perič, P.Charypar, O.Oliva, M.Ožibko, K.Šrubařová

 

 

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

 

1) Schválení zápisu z minulého jednání AS

2) Příprava voleb rektora

3) Volba předsedy AS
4) Prezentace www stránek školy
5) Studijní a zkušební řád - pokračování
6) Aktuální informace z SK RVŠ a  RVŠ

7) Zprávy z komise pro umělecké vysoké školy
8) Různé

 

 

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne  17.6.byl schválen.

 

 

Ad 3) bod 2 programu – Příprava voleb rektora

 

Členové volební komise, prof.Petr Siegl a Tomáš Uhnák,  seznámili členy AS s dosavadním průběhem a plánem přípravy voleb kandidáta na rektora na volební období 2010 – 2014. Po jejich vystoupení  bylo po diskusi  přijato resumé vyprecizovat VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

ve článku 18, Návrh na jmenování rektora. Návrh na úpravu podá po skončení voleb volební komise.

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Volba předsedy AS

 

Za odstupujícího  doc.Jiřího T.Kotalíka  byla  kooptována do AS odb.as.Jana Peterková.

Volba předsedy AS proběhla ve třech kolech.

Předsedkyní AS byla zvolena  doc.Magdalena Vovsová
 

 

Ad 5)   bod 4 programu - Prezentace www stránek školy

 

Stávající situace je tristní, trvá několik let. AS AVU očekává na příštím zasedání 22.10.2009 rozbor, harmonogram průběhu  a  finanční dokumentaci od kvestora AVU Ing.V.Kalugina. Pan kvestor obdrží písemné pozvání k  účasti na tomto zasedání.  

 

 

Ad 6)  bod 5 programu - Studijní a zkušební řád - pokračování


Dopracování Studijního  a zkušebního  řádu se překládá na další zasedání AS 22.10.2009. Pomoc s úpravou tohoto materiálu přislíbil Doc.Jiří T.Kotalík.

 

 

Ad 7)  bod 6 a 7 programu - Aktuální informace z SK RVŠ,   RVŠ, Zprávy z komise pro umělecké vysoké školy

 

Aktuální informace z SK RVŠ, RVŠ a Zprávy z komise pro umělecké vysoké školy
přednesl ve stručnosti místopředseda AS Tomáš Uhnák.  Zdůraznil  téma  zrovnoprávnění výsledků umělecké a vědecké činnosti, prezentované na sněmu RVŠ a předkládané MŠK.

 

 

Ad 8) bod 8 programu – Různé

 

Tomáš Uhnák informoval AS o iniciativě „Za Česko kulturní“ a „Věda žije!“. K petici se AS AVU vyjádří na příštím zasedání 22.10.2009

 

 

Příští jednání AS AVU stanoveno na 22.10.2009.

 

Předběžný program -  Příprava voleb rektora, představení kandidátů a jejich vystoupení 

                                      Prezentace www stránek školy – vystoupení kvestora AVU

                                      Studijní a zkušební řád

                                      Volba zástupce AS AVU v Umělecké komisi RVŠ

                                      Různé – Petice „Za Česko kulturní“ a „Věda žije!“.

 

 

 

Zapsali – Vovsová, Vlasáková