Zápis jednání AS 17. 06. 2009

 

Zápis z jednání AS AVU dne  17.6.2009

 

Přítomni:

za akademickou komoru: Doc.J.T. Kotalík,  Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž,odb.as. Milan Perič, odb.as. Dalibor Smutný,odb.as.Jan Stoss, Doc. Magdalena Vovsová, Prof. Jindřich Zeithamml,

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál, Terezie Regnerová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: Prof. Emil Přikryl, Prof. Petr Siegl, Prof.Karel Stretti, Ondřej Oliva, Michal Ožibko, Karin Šrubařová

 

Nepřítomni bez omluvy:

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

1.Schválení zápisu z minulého jednání

2.Informace o přípravě voleb

3.Stanovisko k návrhu zákona o vysokých školách vypracováno UK v Praze

4.Studijní a zkušební řád AVU

5.Různé

 

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne 19.5.2009 byl schválen. 

 

 

Ad 3) bod 2 programu – Informace o přípravě voleb rektora AVU

 

V závislosti s přípravou voleb kandidáta na rektora AVU předseda AS AVU avizoval svůj úmysl rezignovat na členství v AS AVU, které  by bylo v rozporu s jeho přesvědčením, aby jako kandidát byl zároveň i voličem a zablokoval tak hlas jednoho volitele z akademické obce AVU.

Svou rezignaci pak předal k rukám tajemnice AVU dne 29.9.2009

Na základě těchto skutečností byla provedena volba nového člena AVU v souladu s volebním a jednacím řádem AS AVU za přítomnosti místopředsedy AS AVU Tomáše Uhnáka a Prof. Petra Siegla. Losem byl vybrán pan doc. Jaroslav Róna, ten své členství v AS AVU odmítl.

Další člen bude vybrán na nadcházejícím jednání. 

 

Volební komise informovala AS o průběhu  schůze, která se uskutečnila dne 28.5. kde byl pan

Prof. Petr Siegl zvolen jejím předsedou. Dále se zavázala informovat o chystaných volbách akademickou obec i širší veřejnost.

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Stanovisko k návrhu zákona o vysokých školách vypracováno UK v Praze

Akademickému senátu byl předložen materiál ,,Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství – vybrané teze a náměty“, které předložila k diskuzi všem AS Univerzita Karlova. Předseda AS AVU pan doc. Kotalík stručně seznámil senátory s jejím obsahem a předložil  některé postřehy a konkrétní poznámky AS AVU k posouzení.  K těmto se senátoři připojili .

 

Stanovisko Akademického senátu Akademie výtvarných umění v Praze k návrhu zákona o vysokých školách  bylo schváleno jednohlasně.

 

 

Ad 5)   bod 4 programu – Studijní a zkušební řád AVU

Vzhledem k náročnosti a rozsahu materiálu bude AS AVU pokračovat v úpravách na svém dalším jednání.

Dokončeno k bodu 5.

 

 

 

Ad 6)  bod 5 programu –Různé

 

a)Fotokomora: Komise 4 studentů a Veroniky Bromové vypracovala dokument, který zaslal panu Remákovi. Ten se vyjádřil k celému návrhu souhlasně. Komise postoupila celý dokument tedy dále panu kvestorovi a čeká, zda uvolní na provoz fotokomory finance.

 

b) Skripta: SK AS apelovala na vytvoření skript učebních materiálů.

Pan předseda s pozice vedoucího KTDU se k myšlence připojil. Konstatoval, že KTDU má v plánu vytvořit soubor hlavních témat přednášek.

 

c)Obhajoby – klauzury: Pan místopředseda T.Uhnák  předložil návrh začlenit do komisí pro hodnocení klauzur a obhajob diplomových prací na AVU doktorandy AVU namísto externistů. AS s tímto nápadem souhlasil a předá tento návrh k posouzení pedagogickému kolegiu.

 

d)Aukce: Magdalena Vovsová předložila návrh vytvoření veřejné akce studentských prací v prostorách haly MG (viz. AVU ve Vídni).

AS návrh doporučil k projednání vedení školy.

 

e) www stránky AVU : Původně plánovaný bod programu byl přesunut na příští jednání AS AVU. Návrh stránek je k nahlédnutí na http://portal.avu.cz

 

.

Příští jednání  se plánuje na 1.10.2009 v 10:00 hodin.

 

 

 

Předběžný program:

1) Příprava voleb rektora
2) Prezentace www stránek školy
3) Studiujní a zkušební řád - pokračování
4) Aktuální ionformace z SK RVŠ a  RVŠ

5) Info z komise pro umělecké vysoké školy
6) Různé

 

Zapsali – Kotalík, Uhnák, Vlasáková