Zápis jednání AS 19. 2. 2008

 

Záznam o průběhu ustavujícího zasedání AS AVU dne 19.2.2008

 

Přítomni dle prezenční listiny, akademická komora:

Prof. Jan Hendrych

Prof. Vladimír Kokolia

Doc. Jiří T.Kotalík

PhDr. Jan Kříž

odb.as. Milan Perič

Prof. Emil Přikryl

odb.as.Dalibor Smutný

Prof. Jiří Stretti

Doc. Magdalena Vovsová

Prof. Jindřich Zeithamml

 

Studentská komora:

Filip Horyna

Pavel Charypar

Tadeáš Kotrba

Václav Krčál

Ondřej Oliva

Terezie Regnerová

Karin Šrubařová

Tomáš Tichý

Tomáš Uhnák

 

Omluveni:

1. PhDr. Milena Slavická

2. MgA. Marcela Steinbachová

 

Program jednání

 

  1. Volba předsedy a místopředsedy AS AVU
  2. Volba delegátů do Rady vysokých škol
  3. Různé

 

 

1. Volba předsedy a místopředsedy AS AVU

 

 

Jiří T. Kotalík jakožto bývalý předseda AS  seznámil nové senátory s postupem voleb

dle Jednacího řádu AS AVU, jehož nové znění nabylo platnosti 20.ledna 2008.

Článek 17

  1. Akademický senát na svém prvním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu.
  2. Prvním krokem k volbě předsedy je vytvoření kandidátní listiny. Každý člen akademického senátu označí v seznamu členů senátu maximálně dva kandidáty na funkci předsedy senátu. Všichni takto navržení kandidáti dostanou příležitost se vyjádřit ke své kandidatuře.
  3. Následuje vlastní volba předsedy. Volba je tajná, účastní se jí v I. kole i kandidáti.  Každý  člen akademického senátu označí v kandidátní listině pouze jednoho kandidáta. Zvolen je ten z navržených kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu.
  4.  V případě, že v prvním kole voleb nezíská ani jeden z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují ti dva z navržených kandidátů, kteří získali největší počet hlasů. Kandidátům se umožní, aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Pokud dojde na prvním nebo na druhém místě k rovnosti hlasů u více navržených kandidátů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Jestliže ani jeden z navržených kandidátů, o nichž se hlasovalo v druhém kole, nezíská nadpoloviční většinu všech členů akademického senátu, postupuje do třetího kola navržený kandidát, který získal největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují všichni navržení kandidáti, kteří získali nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu žádný navržený kandidát, o kterém se hlasovalo ve třetím kole, volba končí a je třeba konat nové volby předsedy.
  5. Po volbě předsedy se obdobným způsobem hlasuje o místopředsedovi senátu.

 

 

Hned po rozdání volebních lístků vystoupil senátor Emil Přikryl s tím, že zpochybňuje platnost voleb do AS AVU. Argumentuje tím, že ti akademičtí pracovníci, kteří neprošli regulérním konkurzem, nemohou být voleni do senátu AVU zrovna tak ti, kteří pracují jen na poloviční úvazek a  pracovníci VVP

Magdalena Vovsová:  Seznam kandidátů se před volbami  důkladně připravoval ve spolupráci s kvestorem a personálním oddělením školy. Vodítkem při tom byl Vysokoškolský zákon.

V §8 odstavci 1 a 2 se říká, že členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy a že členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.

Jiří T. Kotalík: cituje §3 Akademická obec vysoké školy : Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy.

Vladimír Kokolia doplňuje citací VŠ zákona, která se týká definice akademického pracovníka:

§70 odst. 1 :Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména školy. A § 70 odst.2:Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.

Poznamenal, že souhlasí s tím, že otázka konkurzů představuje problém, který má být řešen, nicméně definice akademických pracovníků zní jasně.

Emil Přikryl: Hájí svůj postoj ke složení nově zvoleného senátu a argumentuje tím, že každý používá fakta tak, jak se to v dané situaci hodí.

Jiří T. Kotalík uzavřel debatu tím, že v souladu se závěrem volební komise považuje průběh voleb za regulérní. Pokud by někdo platnost voleb chtěl zpochybnit, nezbývá než se obrátit na soud.

 

Po této debatě probíhá vlastní volba předsedy. Členové Senátu vytvořili kandidátní listinu podle bodu 2 článku 17.

Do 1. kola voleb předsedy AS AVU se dostali 4 kandidáti:

Vladimír Koklia

Jiří T. Kotalík

Milena Slavická

Magdalena Vovsová

Kandidatury na místo předsedy se vzdali:

Jan Kříž

Jan Hendrych

Emil Přikryl

Jiří Stretti

Terezie Regnerová

 

Výsledky 1.kola hlasování:

Milena Slavická 7 hlasů

Jiří T. Kotalík 7 hlasů

Vladimír Kokolia 3 hlasy

Magdalena Vovsová 2 hlasy

 

Do 2. kola postupují:

Jiří T. Kotalík

Milena Slavická

 

Ve 2. kole hlasování nebyl získán ani pro jednoho kandidáta nadpoloviční počet hlasů

 (11 hlasů u senátu s 21 členy) Jiří T. Kotalík 10 a Milena Slavická 8 hlasů.

Přistupuje se ke 3. kolu hlasování. Jiří T. Kotalík se vzdává hlasování.

 

V tomto kole byl předsedou akademického senátu zvolen Jiří T. Kotalík 11 hlasy.

 

Členové studentské komory navrhli jako kandidáta na pozici místopředsedy Tomáše Uhnáka.

 

Tomáš Uhnák byl zvolen místopředsedou jednohlasně.

 

2. Volba delegátů do Rady vysokých škol

 

Jako delegát byl navržen Tomáš Uhnák. Odsouhlaseno jednohlasně aklamací.

 

Následně proběhla debata o tom zda náhradníkem delegáta může být zvolen student, který není členem akademického senátu. Konkrétním zájemcem je Vasil Artamonov, který byl přizván.

Představil se jako doktorand  ateliéru Jiřího Příhody.

Magdalena Vovsová: Náhradník by měl být členem AS z čistě praktických důvodů.Tím, že je přítomen schůzím AS AVU pravidelně,  orientuje se lépe v problematice školy. Může také svižněji předávat informace a pracovat s nimi.

Poté členové senátu vyjádřili k otázce, zda náhradníkem delgáta do Rady vysokých škol má být členem senátu. Pro to, aby byl členem AS hlasovalo 13 senátorů, proti 5 senátorů.

Studenti byli předsedou  vyzváni, aby se dohodli na protikandidátovi na funkci náhradníka z řad studentské komory.

Jako druhý kandidát byl zvolen Filip Horyna.

 

Výsledek hlasování:

Vasil Artamonov  6 hlasů

Filip Horyna         9 hlasů

 

Náhradníkem byl zvolen Filip Horyna.

 

Volba zástupce do pedagogické rady se odkládá na příští schůzi AS AVU.

Navrženi jsou tito delegáti:

Milena Slavická

Vladimír Kokolia

 

 

Bylo konstatováno: Rada vysokých škol je jedním z klíčových míst, kde se bude řešit a rozhodovat

o pravomocích akademických senátů. Rada má legislativní právo vstupovat do dění akademických obcí.

 

3.Různé

 

Pracovní komise: Tyto již formálně neexistují. Budou se zřizovat dle potřeby v průběhu fungování akademického senátu.

 

Den schůzí AS AVU: Senátoři odsouhlasili úterky v 10:00 jako dny vhodné ke schůzím akademického senátu.

 

Příští schůze proběhne v úterý 4.3.2008 v 10:00 v uč.č. 6

 

 

 

 

 

Pogram:1.Schválení zápisu

               2.Volba delegáta AS AVU do RVŠ – akademická sekce

               3.Návrh činnosti AS pro další funkční období + termíny zasedání

               4.Vyjádření AS k návrhu výše poplatků za studium předloženém p.rektorem

                  (dostali v příloze spolu s pozvánkou)

              5.Provozní doba AVU v období březen – červen

              6.Různé

 

Zapsala: Anna Vlasáková

Potvrdil: Jiří T. Kotalík