Zápis jednání AS 19. 5. 2009

 

Záznam z jednání AS AVU dne  19.5.2009

 

Přítomni:

za akademickou komoru: Doc.J.T. Kotalík, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, Prof. Emil Přikryl, Prof. Petr Siegl, odb.as. Dalibor Smutný,odb.as.Jan Stoss, Prof. Karel Stretti, Doc. Magdalena Vovsová, Prof. Jindřich Zeithamml,

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Michal Ožibko, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Terezie Regnerová

 

Omluveni: odb.as. Milan Perič, prof. Jan Hendrych, Ondřej Oliva, Václav Krčál, Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

10 + 5

Senát byl uznán usnášeníschopným.

 

Hosté: Ing. Vladimír Kalugin- kvestor školy, Blanka Čermáková – styk s veřejností

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

 1. Schválení zápisu z minulého jednání
 2. Projednání výroční zprávy  o hospodaření AVU v Praze
 3. Rozpočet – plnění rozpočtu 2008 a návrh rozpočtu 2009
 4. Příprava rektorských voleb
 5. Zpráva o stavu www
 6. Statut Galerie AVU
 7. Zprávy z RVŠ a Studentské komory RVŠ
 8. Studijní a zkušební řád AVU
 9. Různé – označení budovy MG , dotazníky

 

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Po drobných  opravách (  doplnění adresy www stránek na str, 4 -  www.kokolia.eu/avu)   byl záznam  z jednání AS dne 24.2. 2009 schválen a stává se oficiálním zápisem

 

 

Ad 3) bod 2 programu –Projednání výroční  zprávy  o hospodaření AVU v Praze

 

  Zprávu  sestavenou podle formálních požadavků MŠMT  a doplněnou tabulkami a stručným písemným komentářem uvedl p. kvestor.  Konstatoval kladný výsledek hospodaření a skutečnost, že se podařilo po dlouhé době odstranit kumulovanou ztrátu. Přiblížil  strukturu příjmů a výdajů, způsob vypořádání se státním rozpočtem,   vývoj fondů veřejné vysoké školy a zdůraznil  mzdový nárůst o 10,52 %.

  K dotazu doc. M.Vovsové, co to je středisko ,,kamenická dílna“, osvětlil p. kvestor a prof. Zeithammel, že jde o sochařské dílny( plenérový ateliér na zahradě školy) a  náklady spojené s rozvodem stlačeného vzduchu.

  Na dotaz předsedy AS odpověděl p. kvestor,  že vzhledem k tomu, že nebyl naplněn stipendijní fond  nebyly vyplácena mimořádná stipendia ani ateliérové ceny. Vyplacena byla pouze částka spojená s cenou rektora. 

  Prof. Přikryl požadoval vysvětlení proč v přehledu finančních prostředků z veřejných zdrojů není uveden příspěvek Metrostavu. Pan kvestor uvedl, že vzhledem k tomu, že jde o formu příspěvku vázaného smlouvou na plnění reklamou je zahrnut  do položky vedlejší hospodářská činnost. Po další rozpravě, konkrétně na téma vystopovatelných nákladů na jednoho studenta prof. Přikryl jednání AS opustil.

 

Hlasování: aklamací;   pro 14   proti  0  zdržel se  0

 

Výroční zpráva o hospodaření AVU byla schválena.

 

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Rozpočet – plnění rozpočtu 2008 a návrh rozpočtu 2009

 

          P. kvestor předložil podrobný komentář k plnění rozpočtu za rok 2008 a  komentář k rozpočtu na rok 2009 včetně komentáře a tabulek rozpisu rozpočtu. P. kvestor dále uvedl, že v rozpočtu na rok 2009 došlo ke třem důležitým momentům, a to: 1)Snížila se částka vydaná  na energie. Souvisí to částečně s poklesem cen energií a s rekonstrukcí kotelny. 2) ke zvýšení částky na výjezdy studentů  do zahraničí i na exkurze a plenérové pobyty v Čechách.3) Nárůst mezd o 10,52%.

          V diskusi prof.Kokolia ocenil trend hospodaření školy, zejména odstranění dlouholeté ztráty, také rozpočet konečně reaguje na opakované požadavky senátu na šetření energiemi, na posílení studijních cest i na flexibilnější rozpočet středisek. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že např. relativně vysoké výdaje na počítače a software zůstávají zcela nepřehledné, přičemž prakticky nekoordinovaná je i správa softwaru ve vlastnictví školy. Požádal pana kvestora, aby v této věci podnikl patřičné kroky.

          Předseda konstatoval nepoměr ve velkém navýšení  prostředků na výstavní činnost  a nepatrného zvýšení prostředků na  knihovnu a navrhl přesunout z položky výstavy do položky knihovna

200 tisíc.

          P. kvestor informoval AS o zprovoznění fotokomory. Pan fotograf B.Remák po úpravách svého kabinetu umožnil výrobu mokrých fotek. Zatím pouze ve večerních hodinách od 22:00, protože místnost nemá zastiňovaní systém. Pokud se bude fotokomora dostatečně využívat, zastiňovaní systém se koupí a instaluje.

          Prof. Siegl upozornil na nedostatečnou údržbu ateliérů. AS upozornil p. kvestora na tento stav a vyzval jej, aby vytvořil analýzů dosavadní údržby a nastínil možnosti jejího zefektivnění.     

 

Hlasování : aklamací ;    pro  14  proti  0  zrdželo se  0

 

Rozpočet AVU na  rok 2009 vyl schválen.

 

 

 

 

 

Ad 5)   bod 4 programu –Příprava rektorských voleb

 

            Doc. Vovsová a prof. Kokolia  předložili své návrhy na vyhlášení voleb včetně  pasáží z jednacího a volebního řádu AVU, které se týkají volby rektora a připomněli model a způsob, kterým probíhala volba v minulých obdobích. Vzhledem ke skutečnosti, že MŠMT neočekávaně  stanovilo termín oznámení jmen kandidátů na rektora na 31. října 2009,  předložili oba členové AS dva harmonogramy lišící se zhruba o jeden týden.

Doc. Vovsová navrhla , aby AS deklaroval záměr v rámci schváleného harmonogramu volby rektora uspořádat průzkum stanoviska akademické obce k navrženým kandidátům.   V obsáhlé rozpravě byly komentovány výhody i nevýhody realizace tohoto záměru zejména ve světle legislativních předpisů a možných kolizních situací a tlaků na senátory-voliče.

Nakonec o tomto návrhu aklamací členové AS hlasovali:

pro návrh  1  proti   9  zdržel se 4

Návrh nebyl přijat.

Po diskuzi nad možnostmi harmonogramu a nutnosti dodržet předepsané lhůty byl s ohledem na skutečnost, aby podání návrhu na kandidáta na rektora  proběhlo nikoliv jenom během prázdnin, ale co nejdéle během závěru letního semestru po zahájení výuky v zimním semestru, byl přijat a upraven harmonogram předložený prof. Kokoliou.  Zároveň bylo rozhodnuto vypsat volby neprodleně, tj. na  probíhajícím  zasedání  senátu. AS pověřil zároveň předsedu, aby vyzval p. rektora k posunutí zahájení školního roku 2009/2010 na 21. září 2009. AS vyzval p. kvestora, aby  zajistil urychlení příprav ke spuštění www stránek tak,  aby mohly být využity během přípravy voleb. Po nominační proceduře, když řada navržených nominaci nebyla nepřijala,  byla nakonec zvolena volební komise AS.

 

Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze  ( díle jen senát AVU) v souladu s paragrafem 9 odst.1.písm.h zákona č. 111/1998 Sb ( zákona o vysokých školách) a v souladu s čl. 18 Volebního a jednacího řádu akademického senátu Akademie výtvarných umění v Praze na svém zasedání dne 19.5.2009 vyhlásil volby na kandidáta na rektora Akademie výtvarných umění v Praze ( dále jen AVU)  pro období   2010 – 14. Senát AVU  

Schválil následující harmonogram voleb kandidáta na rektora AVU:

 

Úterý 19.květen 2009  -   vyhlášení voleb, schválení harmonogramu a zvolení volební komise

 

20.května –  středa 8.října 2009 –lze podávat návrhy na kandidáty na funkci rektora

 

čtvrtek 8.října  2009 -  písemné materiály  kandidátů k dispozici v kanceláři senátu AVU, zveřejnění seznamu kandidátů

 

V období od 2.-21.října 2009 mají kandidáti možnost vystoupit na předvolebních shromážděních v prostorách AVU v termínech dohodnutých s předsedou senátu

 

čtvrtek 22.10. 2009- předvolební zasedání senátu, představení kandidátů a jejich vystoupení 

 

čtvrtek  29.10. 2009  - volební schůze senátu AVU

 

pátek 30.10.2009 – oznámení výsledků voleb na MŠMT  

 

 

Dále senát AVU  zvolil volební komisi pro volbu rektora ve složení:  prof. Petr Siegl, odb.as.Jan Štoss, Tomáš Uhnák, Tomáš Tichý, Michal Ožibko, tajemnice komise Anna Vlasáková.  Tato komise zajistí informovanost akademické obce AVU o volbách a bude řídit organizaci voleb.  

 

Ad 6)  bod 5 programu – Zpráva o stavu www

      Jako podklad k jednání předložil prof. Kokolia  shrnující  písemný materiál  Nedávná historie webu AVU ( 2007 – 2009) . P. kvestor předložil  zápis z jednání rady IT ze dne 22.4. 2009.  Předseda konstatoval, že  oba materiály shodně konstatují, že většina připomínek vznesených v průběhu jednání může být dořešena v rámci původní smlouvy. Prof Kokolia již slíbené připomínky v oblasti funkcionality aplikace  odevzdal,  p. Zachovala vyzve p.kvestor aby slíbené připomínky ohledně designu písemně zpracoval a odevzdal. P. kvestor slíbil zajistit maximální součinnost mezi  prof. Kokoliou, p. Zachovalem, předsedkyní rady IT Janou Mokošovou a zástupci IQuest  s.r.o. tak , aby mohl být systém uveden do provozu co nejdříve, tedy nejpozději do konce semestru a ještě předtím byl odprezentován na zasedání AS dne 17.6.2009.

 

 

Ad 7) bod 6 programu – Statut Galerie AVU

 

         V diskuzi byl upraven a formulačně upřesněn  předložený návrh statutu  Galerie AVU zejména  následujícím způsobem:

2.2.  Výstavní  komise je orgánem rozhodujícím o konkretizaci výstavního programu AVU

2.3.   Výstavní komise má minimálně 7 členů, schází se nejméně  2x ročně.

2.5.  Vypouští se slovo minimálně před slovy jednoho pedagoga, ….

 

 

Ad 8) bod 7 programu - Zprávy z RVŠ a Studentské komory RVŠ

    Místopředseda a předseda informovali o jednání předsednictva RVŠ, o činnosti studentské komory RVŠ a zejména o činnosti a materiálech Pracovní skupiny RVŠ pro vysoké umělecké školy včetně stanovených priorit a cílů. Předseda tyto infomace doplnil poukazem na skutečnost , že byly zastaveny přípravy nového zákona o terciálním vzdělávání  a  připomněl text  Pražské studentské deklarace  z pražského zasedání Evropské studentské unie .   

 

Ad 9) bod 8 programu - Studijní a zkušební řád AVU

    Písemné připomínky odevzdal prof. Kokolia, své připomínky zformulovala po projednání i studentská  komora AS.  Spolu s předem shromážděnými náměty a doplňky  tyto připomínky zapracuje předseda do definitivní pracovní verze, která bude projednána na příštím jednání Akademického senátu AVU. 

 

Ad 10) bod 9 programu - Různé – označení budovy MG , dotazníky

 

a) Označení budovy MG - Doc. Vovsová  připomněla nutnost zajistit důstojné označení budovy MG. Tento požadavek bude předán p. kvestorovi.Upozornila dále na vhodnost informovat akademickou obec o přijímání nových zaměstnanců a o jejich pracovním zařazení a působnosti.

b) Dotazník -  Vzhledem k tomu, že na nedávno proběhnuvší schůzi pedagogického kolegia vzbudil dotazník, který byl v minulém měsíci dán do oběhu, rozsáhlou diskuzi, byl vyzván jeden z iniciátorů, místopředseda AS  Tomáš Uhnák, k objasnění některých otázek. Pan Uhnák si vyslechl  námitky týkající se formulací, adresnosti a distribuce dotazníku načež se vše pokusil objasnit, demýtizovat zkreslené představy a doplnit nedostatek informací. Považuje však za nekorektní ovlivňování studentů v  nevyplňování dotazníku. Domnívá se, že každý by se měl svobodně rozhodnout a písemně se vyjádřit ať už zastává jakékoliv stanovisko.  V budoucnu může dotazník také sloužit jako podklad pro vytvoření adekvátnějšího evaluačního materiálu- ve spolupráci z komisí pro umělecké VŠ (prac. skupina evaluace a hodnocení). Dále podotkl, že na pedagogické kolegium byl připraven se dostavit a mohl tak zodpovědět řadu otázek přímo na místě, ovšem pozván nebyl. Stejně tak jako nebyl pozván další iniciátor Blanka Čermáková – styk s veřejností.

     Předseda AS připomněl, že AS vzal realizaci dotazníku, který byl iniciován a vypracován studentskou komorou na vědomí ( viz. zápis z 24.2.2009 bod 6e). V diskuzi konstatováno, že rozhodující bude relevantnost výsledků ( tj, počet účastníků) a zejména způsob jeho vyhodnocení, které se vzhledem ke stylu a formulaci otázek jeví jako problematické. Materiál lze  chápat jako interní materiál a jeden z možných příspěvků k vnitřní evaluaci školy.  

 

 

Příští schůze AS AVU se bude konat v úterý 17. června 2009   

S následujícím programem:

 1. prezentace www stránek
 2. Studijní a zkušební řád AVU
 3. stanovisko k návrhu zákona o vysokých školách vypracovaného UK v Praze
 4. informace o přípravě voleb rektora
 5. informace z RVŠ
 6. Různé

 

 

Zapsali – Kotalík, Uhnák, Vlasáková