Zápis jednání AS 20. 4. 2010

 

Návrh záznamu z jednání AS AVU dne 20.4.2010

 

Přítomni:

za akademickou komoru:  Doc. Magdalena Vovsová, , Prof. Vladimír Kokolia,

PhDr. Jan Kříž, Odb.as. Milan Perič, Odb.as.Jana Peterková, Prof. Petr Siegl,

Odb.as.Dalibor Smutný,Odb.as.Jan Stoss, Prof. Karel Stretti, Prof. Jindřich Zeithamml

za studentskou komoru: Karin Šrubařová

 

Omluveni: Prof. Jan Hendrych, Tomáš Uhnák, Michal Ožibko, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál, Ondřej Oliva, Terezie Regnerová, Tomáš Tichý

 

 

Nepřítomni bez omluvy: Prof.Emil Přikryl

 

Toto zasedání AS AVU není usnášeníschopné (přítomen jeden člen studentské komory)

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

 

1.Plnění rozpočtu za rok 2009 a Návrh rozpočtu 2010

2.Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké

    činnosti

3.Vnitřní evaluace

4.Různé – Kaverna u obvodové zdi MG AVU

 

Ad 2) bod 1 programu - Plnění rozpočtu za rok 2009 a Návrh rozpočtu 2010

 

Materiály projednány –  návrhy na příští zasedání AS AVU 4.5.2010 v MG AVU

 

  • Prof.Kokolia navrhuje vyžádat od kvestora AVU podrobnou analýzu spotřeby energií.      

      Na základě této analýzy stanovit možnosti úspor (regulace topení apod.)

 

  • Prof.Siegl navrhuje sumarizovat kontrolní mechanizmy tak, aby byla možná jejich

      následná korekce.

 

  • POLYSOFT – otázka výše plateb od AVU, doložení materiálů, smluv, faktur, nákup softwaru  - zajistí Ekonomická pracovní skupina AS ve složení Prof.Kokolia, Prof.Siegl a zástupce studentské komory AS AVU

 

 

Ad 3) bod 2 programu - Registrvýsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké  činnosti

 

Doc.Vovsová informovala o závěrech 11.předsednictva RVŠ. Změna tvorby rozpočtu VŠ nezohledňuje financování vysokých uměleckých škol, které bude nastaveno od kvantitativního ke kvalitativnímu. Finance se budou navyšovat v oblastech vědy a výzkumu. Mnohaletá snaha o adekvátní hodnocení umělecké a tvůrčí činnosti vede k vypsání centralizovaného rozvojového projektu na rok 2010 na téma Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti. Řešitelé projektu jsou kromě čtyř UVŠ i VŠ, které mají uměleckou fakultu.

 Ad 4)  bod 3 programu  - Vnitřní evaluace

 

K Výsledkům výzkumu dobrovolného dotazníkového šetření z měsíců duben/červen 2009 se členové senátu vyjadřují negativně i pozitivně. Kritizována byla malá účast respondentů

a neodborné formulace otázek. Rozhodně pozitivní je výzkum pro absolventy AVU o jejich profesních aktivitách.

 

 

Ad 5)   bod 4 programu – Různé

 

Propady zeminy  u budovy MG AVU a jejich opravy je možné uplatnit v prodloužené záruční době u dodavatele stavby Rekonstrukce a dostavba MG AVU 2001 – 2004. Předsedkyně AS AVU navrhla rektorovi AVU a kvestorovi AVU svolat Stavební komisi ke zjištění všech nedostatků.

 

 

 

Příští zasedání  ASAVU se koná 4.5.2010 od 10.00 hodin v přednáškovém sále

Moderní galerie AVU

 

Předběžný program

 

Plnění rozpočtu za rok 2009 a Návrh rozpočtu 2010

 

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké  činnosti

 

Hosté:  rektor AVU, kvestor AVU, ekonomka AVU

 

 

Zápis – Vovsová, Vlasáková