Zápis jednání AS 22. 10. 2008

 

Záznam z jednání AS AVU dne 22.10.2008

 

Přítomni: Doc.J.T. Kotalík, Tomáš Uhnák, Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, Prof. Emil Přikryl, odb.as.Jan Stoss, Prof. Jiří Stretti, Doc. Magdalena Vovsová, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál, Ondřej Oliva, Terezie Regnerová, Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: odb.as. Milan Perič, Prof. Jindřich Zeithamml, Prof. Petr Siegl,

odb.as Dalibor Smutný

 

Nepřítomni bez omluvy: Filip Horyna

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

 

 1. schválení zápisu z minulého jednání
 2. Koordinace a společný postup delegátů vysokých uměleckých škol v RVŠ a SK RVŠ
 3. Nominace delegátů do RVŠ
 4. Aktuální informace z RVŠ
 5. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru AVU na rok 2009
 6. Organizační a provozní aktuality – iniciativy SK AS AVU
  • Psi ve škole
  • Provozní doba ateliérů
  • Otevírací doba v knihovně
 7. Další postup při revizi legislativy AVU

 

Program schválen tichým souhlasem  bez připomínek

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne 17.6. schválen bez připomínek

 

 

Ad 3) bod 2 programu - Koordinace a společný postup delegátů vysokých uměleckých škol v RVŠ a SK RVŠ

Iniciace od místopředsedy Uhnáka– vytvoření fůze složené z delegátů uměleckých vysokých škol. Tato fůze by měla být ve dvou úrovních, za studenty v SK RVŠ vytvořením pracovní skupiny, a v RVŠ zastoupením předsedů akademických senátů uměleckých VŠ. Za AVU souhlasil s nominací do RVŠ předseda  Kotalík  a senátor Kokolia, za VŠUP předseda ak. Senátu Salák. Místopředseda bude dále vyjednávat s AMU a Janáčkovou akademií můzických uméní v Brně. Cíl a priority fůze by měla být zejména důslednější a silnější reprezentace vysokých uměleckých škol na nejvyšší úrovni, vyjadřování se k otázkám reformě terciálního vzdělávání, a posílení akceschopnosti AVU při prosazování názorů a potřeb.

 

 

 

 

 

Ad4)  bod 3 programu  - Nominace delegátů do RVŠ

 

V souvislosti s výzvou  předsedy RVŠ  a ukončením funkčního období RVŠ byli navrženi delegáti AVU do RVŠ na funkční období 2009 - 11.

Bylo připomenuto, že ustavující shromáždění se bude konat 11.12.2008.

Nominace zdůvodnil místopředseda AS, navržení kandidáti se k nominaci vyjádřili.

 

 

 

 

Jako delegát do sněmu předsednictva RVŠ byl navržen doc.Jiří T.Kotalík.

 

 Jakožto předseda senátu se dobře orientuje v problematice, a má možnost vidět souvislosti, kterých by se méně zasvěcený delegát komplikovaně dobíral.

Jelikož nadcházející období bude rozhodující pro další fungování vysokých škol a vlastní existence akademických senátů je ohrožena, jeví se jako žádoucí, aby delegát do sněmu předsednictva  RVŠ byl delegován právě předseda akademického senátu.Jedním z neopomenutelných důvodů je i skutečnost, že se účastní  schůzí předsedů akademických senátů vysokých škol a v celkové situaci je dobře zorientován.

 

Jako delegát do sněmu RVŠ byl navržen prof. Vladimír Kokolia.

 

Vladimír Kokolia při této příležitosti podotkl, že Bílá kniha není tak úplně scestná, musí se jen některé body upravit, zvláště ty, které se týkají uměleckých škol.

 

Jako delegát do Studentské komory byl navržen Tomáš Uhnák.

 

Proběhlo hlasování o jednotlivých jménech

 

a) delegát do sněmu a předsednictva -   Jiří Kotalík

pro 15   proti 0  zdržel se 1

 

b) delegát do sněmu -  Vladimír Kokolia

pro 15   proti 0  zdržel se  1

 

c) delegát do Studentské komory – Tomáš Uhnák

pro 15    proti 0     zdržel se 1

 

d) náhradník delegáta do Studentské komory – bude nominován dodatečně poté, co SK předloží návrh kandidáta.

 

Navržení delegáti vyplnili delegační lístky, které tajemnice AS zašle  předsednictvu RVŠ

 

Ad5)   bod 4 programu – Aktuální informace z RVŠ – Prohlášení předsednictva RVŠ k přípravě rozpočtu na rok 2009

 

Předseda seznámil členy AS s textem prohlášení  včetně přílohy .

Po rozpravě hlasováno o usnesení, přijato jednohlasně:

 

AS  AVU souhlasí s textem prohlášení předsednictva RVŠ k přípravě rozpočtu ČR na rok 2009.

 

AS AVU pověřil své zástupce v RVŠ, aby vyvinuli maximální tlak na nalezení formy, jak alarmující fakta o stavu rozpočtu pro vysoké školy  dostat do povědomí co nejširší veřejnosti.

Prohlášení bude zveřejněno na informačních tabulích  v budovách AVU a jeho text bude přílohou zápisu.

 

 

 

 

 

Ad 6)  bod 5 programu – Aktualizace dlouhodobého záměru AVU na rok 2009

 

Prof. Přikryl konstatoval, že podklady mu  byly doručeny pozdě a nebyl čas je podrobně prostudovat. Navrhl, aby projednání bylo přesunuto na příští jednání AS AVU. Jeho stanovisko podpořil prof. Hendrych .  Odsouhlaseno. Rozhodnuto zahájit v této věci rozpravu:

Senátorka  Vovsová upozornila na  nutnost doplnit na str- 3 bod 1 -  „kurzů a seminářů „  a upozornila na nevyrovnanost úvodní části akcentující obory nových médií. Prof. Kokolia- upozornil na četné gramatické chyby a překlepy a  kritizoval dikci celého textu, zejména rozmělňující partie oslavující úspěchy, které mnohdy nejsou v relaci ke zkušenosti, např. v části věnované  počítačové technice ( Ad 4, portál na AVU).Upozornil na absenci jakékoliv zmínky o kreditním systému na rozdíl od minulého materiálu, Prof Přikryl se připojil k této kritice poukazem na kontrast mezi oslavnou  pasáží věnované VVP a absenci zmínění ediční činnosti Školy architektury  a ohradil se proti  formulacím v části Ad 1) týkajících se druhé školy architektury a generelu zahrady. Navrhl, aby celý materiál byl omezen pouze na zásadní úkoly pro rok 2009 (text  tučným písmem) a rozmělňující komentář byl vypuštěn. Při diskuzi byla otevřena debata na téma, jakým způsobem je obsazováno místo hostujícího profesora v Šalounově ateliéru  . Bylo konstatováno, že jasná pravidla zřejmě nejsou stanovena – AS AVU žádá, aby bylo urychleně toto opomenutí napraveno a pravidla byla předložena AS ke schválení. Prof. Přikryl požádal o předložení zápisu ze schůze kolegia vedoucích pedagogů na kterém zahraniční prorektor vyzval pedagogy k návrhům na obsazení tohoto místa.  Předseda  konstatoval, že přílohou tohoto materiálu byl v minulosti  i  stručný seznam úkolů s vyznačením jejich priorit, který považuje pro vnitřní potřeby školy za užitečný. Kolega Stoss si vyžádal informaci o výsledcích ankety uspořádané SK AS AVU v roce 2008.

    Projednání bude zařazeno na program příští jednání AS, Předseda vyzval všechny k zaslání připomínek, doplňků a oprav k rukám tajemnice. Vyzval ke konstruktivnímu přístupu – hlavním smyslem aktualizace je  jasně definovat konkrétní úkoly, které chce vedení školy splnit v roce 2009 , přestože  řešení některých úkolů se stále neúměrně posouvá.

 

Ad 7) k bodu 6 programu- Organizační a provozní aktuality AVU

 

Místopředseda AS přednesl návrhy a požadavky studentů na některé organizační úpravy

 

 1. Psi ve škole

 navržen kompromisní model vstupu psů na AVU – bezpodmínečně na vodítku, pod dozorem a vedením majitele, zákaz vstupu do Akademického klubu. Sankce budou zahrnuty v informacích pro studenty. 

 

 1. Prodloužení provozní doby AVU

 

 Po diskuzi, ve které se zpochybňoval jeden z nejčastěji uváděných důvodů, proč je škola otevřena pouze do 21:00 a tím je úspora energie, AS AVU odsouhlasil návrh, že otevírací doba školy se má prodloužit o hodinu a to do 22:00.

 Při této příležitosti seznámil senátor Tichý AS AVU s výzvou studentům ve věci šetření energie, která bude zveřejněna v jednotlivých ateliérech.(viz.příloha)

 

 

 1. Prodloužení provozní doby knihovny

 

Požadováno prodloužit provozní doba knihovny o hodinu a to : 10:00 – 16:00 včetně pátku

oproti stávající Po – Čt 11:00 – 16:00, Pá – zavřeno

Výhledově se doporučuje zajistit delší provoz a to zejména ve zkouškovém období.

 

V následné diskuzi tyto požadavky rozbírány, zásadně podpořeno i velkou většinou  členů AS (zaznamenány i mezní názory např. na totální zákaz vstupu psů či otevírací dobu knihovny kopírující otevírací dobuknihovny). Vladimír Kokolia upozornil na existenci dalších knihovních fondů  na jednotlivých školách či pracovištích a na nutnost jejich registrace a zpřístupnění – bude předáno řediteli knihovny.

 

AS pověřil předsedu a místopředsedu AS aby při jednání s rektorem, kvestorem a ředitelem knihovny  zajistil urychlenou realizaci těchto kroků, které považuje za zásadní pro zlepšení pracovních podmínek na škole.

          

Ad 8) bod 7 programu - Další postup při revizi legislativy AVU

 

- návrh nového znění Statutu AS předán vedení AVU

 

- Organizační řád - návrh předložený p. kvestorem bude projednáván na přespříštím zasedání AS - pracovní skupina připraví stanovisko

garance: ve spolupráci s kolegiem rektora za AS, Kokolia, Regnerová

 

 • Disciplinární a stipendijní řád – místopředseda AS informoval o výsledku práce pracovní skupiny ustanovené k revizi těchto řádů a  návrzích na doplnění. Bude předloženo v písemné formě a projednáno na příštím zasedání AS .

Garance: studentská komora

 

 • Provozní řád – p. kvestor po jednání s předsedou AS přislíbil vypracovat  nově strukturovaný návrh předpisu jehož absence v provozu školy je pociťována velmi negativně. Předseda AS připomněl, že před projednáním tohoto materiálu v AS je nutný konsenzus vedoucích pedagogů AVU.

Garance:Kokolia, Smutný, Vovsová, Uhnák, Oliva

 

- Studijní a zkušební řád – pracovní skupina se sejde a připraví materiál na lednové zasedání AS AVU

Revize vnitřních předpisů AVU probíhá průběžně podle stanoveného harmonogramu.

Garance: ve spolupráci se studijním oddělením a studijním prorektorem za AS Kotalík, Hendrych, Šrubařová

 

Příští jednání ve středu dne 26.11. v 9.00  - pozor na změnu času !

 

Zapsali – Kotalík, Uhnák, Vlasáková