Zápis jednání AS 22. 10. 2009

 

Záznam z jednání AS AVU dne  22.10.2009

 

 

Přítomni:

za akademickou komoru: doc.Magdalena Vovsová,  prof.Karel Stretti, prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, prof. Emil Přikryl, odb.as. Dalibor Smutný, prof. Jindřich Zeithamml, odb.as.Jana Peterková, odb.as.M.Perič

 

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Pavel Charypar, Michal Ožibko,  Tadeáš Kotrba, Václav Krčál,  Terezie Regnerová, Tomáš Tichý, Karin Šrubařová

 

Omluveni: prof.J.Hendrych,  O.Oliva, odb.as.Jan Stoss (na část jednání), prof.Petr Siegl (na část jednání)

 

 

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

 

1) Schválení zápisu z minulého jednání AS

2) Zástupce AVU v RVŠ

3) Studijní a zkušební řád AVU
4) Výsledky dotazníkového průzkumu

5) Prezentace www stránek školy
6) Různé - fotokomora

7) Představení kandidátů na rektora před AS

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne  1.10.2009 byl schválen.

 

Ad 3) bod 2 programu – Zástupce AVU v RVŠ

 

Úlohy zástupce AVU v RVŠ se nadále ujímá Doc.Jiří Kotalík. V případě, že uspěje ve volbách na rektora AVU pro volební období 2010 – 2014, bude nominován jiný zástupce.

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Studijní a zkušební řádAVU

Na úpravě  Studijního a zkušebního řádu AVU bude pracovat skupina (doc.Kotalík, prof.Kokolia, doc.Vovsová, zástupce studentské komory) mimo  půdu akademického senátu. Výsledný materiál  bude předložen všem senátorům do konce kalendářního roku 2009.
 

Ad 5)  bod 4 programu-  Výsledky dotazníkového průzkumu

 

Výsledky dotazníkového průzkumu byly předloženy členům senátu k prostudování. Všem budou zaslány v digitální verzi.  Rozbor tohoto materiálu bude podrobně prezentován na příštím jednání AS AVU (Tomáš Uhnák).

 

Ad 6)  bod 5 programu- Prezentace www stránek školy

 

AS AVU vzal na vědomí Vyjádření členů Rady IT a webtýmu AVU k dlouhodobé realizaci nových webových stránek, které bylo prezentováno celé škole formou veřejného dopisu rektorovi AVU. Na zasedání AS se dostavil Ing.Vladimír Kalugin, kvestor AVU a jeho host

Ing.Jana Mokošová, předsedkyně Rady IT (nástup na AVU září 2008). Seznámili členy AS s chronologií a současným stavem www stránek školy viz. Příloha tohoto zápisu  Zpráva kvestora AVU o průběhu tvorby  a současném  stavu www stránek AVU. Pan kvestor sdělil senátu rozhodnutí rektora AVU  spustit novou verzi webu (k nahlédnutí  http://portal.avu.cz/) ke dni 23.10.20092009.Prof. Kokolia detailně rozporoval výklad historie tvorby portálu AVU, jak ho podal pan kvestor a paní Mokošová. Spuštění webu označil za unáhlené a v důsledku ohrožující dobré jméno školy.

Senátor Michal Ožibko zpochybnil práci firmy RE DESIGN s.r.o., které obdržela za zpracování www honorář 50 000,- Kč.

Při  následujícím hlasování většina senátorů podpořila rozhodnutí rektora.
 

Ad 7)  bod 6 programu - Různé – fotokomora

 

Fotokomora AVU (MgA.Béla Remák) je připravena pro práci s analogovým materiálem. V případě většího počtu zájemců kvestor AVU přislíbil vybavit místnost pro práci za denního světla (zatemnění).

 

Ad 8)  bod 7 programu - Představení kandidátů na rektora před AS

 

Před senát předstoupili ve 14.00 hodin Doc.Jiří Kotalík a MgA.Jiří Příhoda, kandidáti na rektora AVU pro volební období 2010 – 2014. Oba kandidáti přednesli své programy a odpovídali na dotazy senátorů.

 

 

Příští jednání AS AVU stanoveno na 29.10.2009 od 10.00 hodin na hlavní budově AVU, v posluchárně č.41.

 

Předběžný program -  VOLBA KANDIDÁTA NA REKTORA AVU

 

 

Návrh zápisu  – Vovsová, Vlasáková

 

 

Příloha zápisu:

Zpráva kvestora AVU o průběhu tvorby  a současném  stavu www stránek AVU