Zápis jednání AS 22. 4. 2008

 

Zápis ze schůze AS AVU dne 22. 4. 2008

 

Přítomni dle prezenční listiny -

Akademická komora:

Prof. Jan Hendrych

Prof. Vladimír Kokolia

Doc. Jiří T.Kotalík

PhDr. Jan Kříž

odb.as. Milan Perič

Prof. Emil Přikryl

PhDr. Milena Slavická

Prof. Jiří Stretti

Doc. Magdalena Vovsová

Prof. Jindřich Zeithamml

 

Studentská komora:

Filip Horyna

Pavel Charypar

Tadeáš Kotrba

Václav Krčál

Ondřej Oliva

Terezie Regnerová

Karin Šrubařová

Tomáš Tichý

Tomáš Uhnák

 

Omluveni:

 MgA. Marcela Steinbachová

 Odb.as. Dalibor Smutný

 

Ad 1) Program jednání

  1. Schválení zápisu z minulé schůze
  2. Schválení rozpočtu AVU na rok 2008 předložený rektorem v návaznosti na komentář k plnění rozpočtu roku 2007
  3. Určení priorit v činnosti AS na rok 2008
  4. Různé

 

Ad 2) bod 1 programu: Schválení zápisu z minulé schůze

 

Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.

 

Ad 3) bod 2 programu: Schválení rozpočtu AVU na rok 2008 předložený rektorem v návaznosti na komentář k plnění rozpočtu roku 2007

 

Konstatováno, že všechny podklady byly senátorům zaslány s měsíčním předstihem a opakovaně pro připomenutí před jednáním AS. Pro hladký chod jednání je třeba se s projednávanými materiály seznámit, pokud někteří senátoři nejsou na emailu měli by požádat tajemnici AS o zaslání podkladů v tištěné verzi.

Předseda senátu v úvodu seznámil AS s rozvrhem finančních prostředků pro rok 2008.

Konstatoval, že požadavku AS na zvýšení rozpočtu ateliérů a zejména na dotace ateliérových výjezdů a plenérů bylo formálně vyhověno.  O tento příspěvek  je nutno žádat po předložení předběžného rozpočtu na ten určitý výjezd. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 už jeden výjezd proběhl, je snad  možné zažádat o vyplacení dotace i zpětně po předložení dokumentace výdajů. Model rozdělování těchto finančních příspěvků však není zcela jasný.     

            V rozpravě vystoupilo několik senátorů. Prof. Přikryl k tomuto bodu poznamenal, že peníze by měly být rozděleny transparentně a rovnoměrně tak, aby na ně mohl dosáhnout každý. Na to se rozpoutala diskuze ze které vyplynulo několik variant, jak s dotací nakládat. Jako možné se jeví

peníze rozdělit podle počtu studentů v jednotlivých ateliérech a pracovat s nimi jakýmsi kreditním systémem, kdy na studenta vychází  cca 1900,- Kč. Další varianta nabízí shromáždit jednotlivé projekty a náměty ateliérů na odborné exkurze, zájezdy na významné výstavy případně návštěvy významných galerií a památek , projekty  včetně podrobného stanovení  tématu, data a přibližného rozpočtu zveřejnit a nabídnout  k využití všem členům Akademické obce  napříč ateliéry. Podle zájmu o akce by poté byly přiděleny finanční prostředky v rámci jakési interní grantové soutěže. V případě převisu nabídky nad poptávkou by konečné řešení bylo v gesci komise složené z prorektora pro zahraniční styky, kvestora, prorektora pro studijní záležitosti případně reprezentanta AS. Padla též poznámka, že v minulosti dobře fungoval systém, kdy  KTDU vytipovávala zájezdy, na které se studenti měli možnost hlásit a vypravily se pak třeba 2-3 autobusy. Tento přístup eliminuje možnost vzniku situace, kdy na to stejné místo jedou nezávisle na sobě 2 ateliéry dvěma poloprázdnými autobusy, jako se tomu stalo nedávno s výjezdy do Berlína.

 

Závěr:  AS požaduje aby vedení AVU  co nejrychleji  jasně definovalo  transparentní model rozdělování těchto prostředků, zveřejnilo tuto možnosti v ateliérech  a stanovilo  data uzávěrky navrhovaných projektů i složení komise, která v případě převisu poptávky o rozdělení finančních prostředků s konečnou platností rozhodne.

 

Další diskuse probíhala ve věci návrhu  rozpočtu a  týkala se zejména  nejasností ohledně zvýšení výdajů za energie, úklid a klimatizaci. V.Kokolia vyjádřil podivení nad tím, že jen výdaje za energie jsou o milion vyšší a za úklid a klimatizaci dvojnásobné. E.Přikryl uvedl, že zrovna tak není jasné, co vše je zahrnuto do drobného majetku, který v rozpočtu činí milionovou položku.

Přes mimořádně úspěšný kladný hospodářský výsledek hospodaření za rok 2007 a zvýšení některých položek  ( platy, cestovné, ateliérové rozpočty, výjezdy atelierů, materiál) AS opakovaně konstatuje, že jeho výhrady k minulému rozpočtu nebyly zohledněny ve smyslu apelu , aby se rezervy nehledaly v položkách přímo věnovaných podpoře výuky, která je stále nedostatečná,  ale především v provozních nákladech (energie, služby), které geometricky narůstají.  Z tohoto pohledu se potom objem prostředků věnovaný  výjezdům ateliérů ve výši 670.000.- jeví jako nedostatečný ( v roce 2005 činil 900,000.- , po přepočtení dnes připravuje cca 33,000.- na atelier a 1.900.- na studenta.

 

            AS pověřil pracovní skupinu ve složení Vladimír Kokolia, Tomáš Tichý, aby se návrhem rozpočtu dále podrobně zabývala  ( včetně detailního  rozpisu položek a nákladů na jednotlivá střediska s využitím systému Magion )  ve smyslu ustanovení § 9 Zákona o VŠ, který deklaruje, že AS kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a žádá p. kvestora a ekonomický úsek o poskytnutí součinnosti této pracovní skupině.

 

Závěr: Předložený návrh rozpočtu nelze odpovědně schválit bez  rozpravy s p. kvestorem a vedoucí EÚ, kteří by měli podrobně objasnit konkrétní obsah některých položek a zejména zdůvodnit navýšení výrazně nadsazených položek, jejichž finanční objem se pohybuje vzhledem k loňskému roku od koeficientu 1,5 výše. AS vyzývá dále kvestora, aby hledal v rozpočtu možnosti posílit finanční prostředky určené přímo na výuku. Návrh rozpočtu bude projednán na příští schůzi AS za účasti p. kvestora.

 

 

Ad 4) bod 3 programu:Určení priorit v činnosti AS na rok 2008

 

V rámci rozpravy k tomuto bodu předseda AS znovu vysvětlil důvod a smysl projednávání tohoto bodu a připomněl, že každý ze senátorů může přijít s podnětem, která aktuální témata ( kromě těch, která je AS povinen projednat ze zákona) by měla být prioritně projednána v roce 2008. Místopředseda AS navrhl, aby každý z bodů , které na AS budou zařazeny měl předem určeného zpravodaje, který by se s danou problematikou podrobněji seznámil a navrhl stanovisko AS.

 

Ad 5) bod 4 programu: Různé

a)Zpráva stavební komise ( M.Vovsová, M.Slavická)

Stavební komise jednala s Magistrátem hlavního města Prahy ohledně zabezpečení budovy MG před zaplavováním. Výsledek jednání je následný:  Magistrát zajistí opravu, vyčištění a přestavbu odtokových záchytných kanálů před vchodem na pozemek MG a AVU vybuduje své vlastní opatření proti záplavám formou posuvných ocelových zídek ovládaných elektromotorem, který spouští čidlo, ale je možné ho ovládat i ručně.Školu tento projekt vyjde na 400 000,- Kč. 

 

b) Otevírací doba školy

Místopředseda upozornil na to, že i když byly pracovní soboty avizovány již od 25.3., v praxi tomu tak není. Jinak otevírací doba v pracovních dnech funguje od 7:00-22:00.

Předseda po telefonátu s p. rektorem  ujistil přítomné, že od 26.4. s pracovními sobotami mohou počítat. Omluvil se za  zpoždění, kterému došlo  v provozním oddělení  z technických důvodů.      

 

c) Odstoupení Mileny Slavické z funkce senátora

M.Slavická své odstoupení zdůvodnila faktem, že vzhledem k odstoupení prof.Rittsteina těsně po ukončení voleb došlo k situaci, kdy podle volebního a jednacího řádu AS AVU byl nahrazen kandidátem s nejvyšším počtem hlasů nikoli kandidátem z oboru, a tak  v AS AVU obor malba není   zastoupen nikým. Zároveň KTDU má v senátě 3 členy, čímž vzniká zřejmá disproporce.

Své odstoupení podá písemnou formou předsedovi AS.

 

d) Zveřejnění výše platů zaměstnanců školy

Vzhledem k tomu, že v rozpočtu školy se neustále zvyšuje částka na mzdy vznikla debata o výši jednotlivých mezd. Předseda AS  tomuto návrhu oponoval s odkazem na problémy zveřejňování citlivých údajů, nedomyšlenou formu zveřejnění a možné negativní vlivy a důsledky tohoto aktu směrem ke vztahu mezi členy akademické obce. Zazněla také poznámka, že vedoucí pedagog by se měl starat o výši mzdy svých asistentů a není potřeba zveřejňovat mzdy obecně.

Nicméně proběhlo v této věci hlasování senátorů.Výsledek hlasování: 10 senátorů pro zveřejnění mezd - 7 senátorů proti zveřejnění mezd.

 

Závěr: AS vyzývá rektora ke zveřejnění platů.

 

Příští schůze proběhne dne 20.5.2008 v 10:00 v uč.č.6.

 

Předběžný program:

1.Schválení zápisu z minulé schůze

2. Rozpočet AVU 2008 ( p. kvestor)

3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

4. Příprava legislativních kroků - novelizace vnitřních předpisů

5. Příprava aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2008

6. Různé

 

 

Pro kontrolu připomínám požadavek z minulého jednání na zabezpečení adresáře členů AS a nutnost zajistit, aby soubor všech právních předpisů byl k dispozici na jednání.

 

Zapsali: Kotalík, Vlasáková, Uhnák