Zápis jednání AS 24. 2. 2009

 

Záznam z jednání AS AVU dne 24.2.2009

 

Přítomni:

za akademickou komoru: Doc.J.T. Kotalík,  Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž,odb.as. Milan Perič, odb.as.Jan Stoss, Prof. Karel Stretti, Doc. Magdalena Vovsová

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Michal Ožibko, Terezie Regnerová

 

Omluveni: Prof. Emil Přikryl, Prof. Petr Siegl, odb.as. Dalibor Smutný, Prof. Jindřich Zeithamml, Václav Krčál, Ondřej Oliva, Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

Nepřítomni bez omluvy:

 

Hosté: Blanka Čermáková

 

Konstatována usnášeníschopnost 8+5=13

 

Ad 1 ) Schválení aktuálního programu jednání

 

 1. Schválení zápisu z 26.11.2008
 2. Galerie AVU – aktuální informace – místopředseda
 3. Zprávy z RVŠ
  1. zastoupení uměleckých škol v orgánech RVŠ – předseda
  2. koordinace vysokých uměleckých škol, pracovní dokument - cíle a priority – místopředseda
  3. aktuality z ČKR dne 19.2.2009 – předseda
  4. Hradecká výzva
 4. Legislativa – příprava revize Studijního a zkušebního řádu AVU – předseda
 5. Různé
  1. Statut hostujícího pedagoga
  2. Požadavek studentů na zpřístupnění fotokomory pro studenty AVU
  3. Informace o přípravě webových stránek AVU
  4. Klouzavý mandát-místopředseda
  5. Dotazník – místopředseda

 

Program schůze byl schválen.

 

Ad 2) bod 1 programu -   Schválení zápisu z 26.11.2008

 

Hlasování: pro:12     proti:0        zdrželi se:1         

 

Zápis z jednání dne 26.11.2008 schválen bez připomínek. 

 

 

Ad 3) bod 2 programu - Galerie AVU – aktuální informace – místopředseda

K projednání tohoto bodu byla jako host přizvána Blanka Čermáková.

 

Místopředseda na úvod informoval AS o  návrhu nového složení výstavní komise AVU.

Navrhovaní členové komise:

Michal Rittstein – pedagog AVU

Blanka Čermáková – tajemnice, PR AVU

Jan Brož – student, NM

Jan Pfeiffer – student, u hostujícího pedagoga, iniciátor přidružené galerie Pavilon

Tomáš Uhnák – student, intermedia, místopředseda AS AVU

Michal Cimala - asistent, socha I.

Lenka Vítková – teoretička umění

 

V následné diskuzi byla obšírně diskutována úloha výstavní komise, jakožto orgánu, který na základě předložených návrhů sestavuje konkrétní harmonogram výstav. Galerie AVU taktéž slouží jako prostor, ve kterém studenti dostávají unikátní možnost kurátorovat výstavu. Na závěr byla konstatována užitečnost vypracování stručného Statutu Galerie AVU. Funkční období výstavní komise by  mělo trvat 2 roky. Po projednání na AS by její sestavení měl schválit rektor AVU.

 

Závěr: AS AVU vzal předložené informace na vědomí a vyjadřuje souhlas se složením nové výstavní komise GAVU na období 2 roky. AS se domnívá, že by měl být vytvořen stručný statut GAVU.

 

Návrh statutu vypracuje Blanka Čermáková. Tento bude projednán s schválen na příštím jednání AS.

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Zprávy z RVŠ

 

a)zastoupení uměleckých škol v orgánech RVŠ 

Předseda AS AVU informoval o volbách užšího předsednictva RVŠ a o zastoupení vysokých uměleckých škol v orgánech RVŠ.

 

b)koordinace vysokých uměleckých škol, pracovní dokument - cíle a priority

Místopředseda AS AVU informovalo průběhu koordinace vysokých uměleckých škol v rámci RVŠ a seznámil s pracovním materiálem ,,Cíle a priority komise uměleckých VŠ v RVŠ“, který byl dán senátorům k dispozici. Pan Uhnák inicioval komise pro umělecké školy a stal se jejich koordinátorem. Na VŠUP proběhlo setkání všech vysokých uměleckých škol, na jehož základě vznikl jmenovaný materiál. Úspěch tkví v tom, že se podařilo zkoordinovat všechny vysoké umělecké školy, jejichž počet je v poměru k ostatním VŠ zanedbatelný. Podstata této součinnosti je v zajištění důsledné informovanosti.

 

c)aktuality z ČKR dne 19.2.2009

Předseda AS AVU podal aktivní informace z jednání Konference emeritních rektorů v Plzni dne 19.2.2009. Zejména informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o VŠ, ekonomických výhledech a stavu jednání o prostředcích na vědu a výzkum.

 

 

 d)Hradecká výzva

Předseda AS AVU informoval o jednání pracovní skupiny RVŠ – předsedové AS a o tzv.Hradecké výzvě zveřejněné 4.2.2009 Platformou pro vzdělanost na sněmu humanitních a filosofických fakult vysokých škol ČR. (Znění Hradecké výzvy je vyvěšeno na nástěnce a dáno k dispozici senátorům.).

Vzhledem k závažnosti materiálu v souvislosti s projednáváním věcného záměru nového zákona o VŠ doporučil předseda AS AVU zaujmout v této věci stanovisko a navrhl znění

usnesení AS AVU (rozšířeno spolu s pozvánkou na jednání AS AVU).

 

O návrhu hlasováno: pro:13       proti:0         zdrželi se:0

 

Závěr: AS AVU vzal na vědomí předložené informace a schválil stanovisko k podpoře tzv. Hradecké výzvy, které bude zasláno RVŠ. Stanovisko v příloze zápisu bude taktéž zveřejněno na nástěnce.

 

 

 

Ad 5) bod 4 programu - Legislativa -  příprava revize Studijního a zkušebního řádu AVU

Senátorům byl distribuován Studijní a zkušební řád AVU, který aktuálně potřebuje úpravy a doplňky, protože zavedená praxe se v některých případech liší od dikce předpisu. Podařilo se shromáždit připomínky a doplňky od Studijního oddělení, které budou spolu s připomínkami a náměty senátorů ( prosíme písemně na sekretariát AS AVU do 17. března 2009) zpracovány

v novém  revidovaném znění. Návrh nového znění připraví pověřená  pracovní skupina AS AVU  ( předseda Kotalík , členové : Hendrych, Perič, Šrubařová ). Projednáno bude na příštím jednání AS

 

Návrh postupu přijat tichým souhlasem.

 

Ad 6)  bod 5 programu – Různé

 

 1. Statut hostujícího pedagoga

Na základě minulého jednání AS a jednání kolegia vedoucích pedagogů AVU ze dne 17. 12.2008   navrženo doplnit  materiál „ Koncepce programu hostujícího pedagoga na AVU „  o poslední  odstavec následujícího znění:

 

         Obsazování míst hostujícího pedagoga je organizačně v kompetenci zahraničního prorektora . Kandidáty  navrhují  členové Akademické obce. Po projednání s kandidáty předloží zahraniční prorektor návrhy  na obsazení místa a po projednání v kolegiu vedoucích pedagogů   předloží návrh na jmenování  rektorovi, který hostujícího profesora pověří pedagogickou činností

 

Hlasování: pro:13        proti:0         zdržel se:0

 

Závěr: AS AVU navrhl úpravu znění ,, Koncepce programu hostujícího pedagoga na AVU“

 

b)Požadavek studentů na zpřístupnění fotokomory pro studenty AVU

Místopředseda AS AVU seznámil členy AS AVU s žádostí skupiny studentů AVU ( Vojtěch Fröhlich, Pavel Sterec + 19 dalších) o možnost obnovit činnost fotokomory pro potřeby studentů, kteří se v rámci výuky zabývají využitím možností klasické analogové fotografie .  V široké diskuzi konstatováno, že fotokomora na AVU v současné době neexistuje vzhledem k přechodu na  digitální  fotografii.  Požadavek je třeba konkretizovat ve smyslu požadavků  na vybavení, prostorové kapacity,  finanční náklady pořizovací a provozní  a odbornou gesci. V úvahu připadá jako garant Atelier  Nová média II.  Veroniky  Bromové  či dosavadní oddělení foto v rámci útvaru kvestora. V diskuzi poukázáno mj. i na žádoucí  efektivnější využití možností fotografovat pro potřeby Akademické obce a školy  umělecká díla atd . vytvořit důstojné podmínky jejího provozu a zvážit zařazení  fotografa Bély Remáka do pedagogického procesu na AVU.

 

Závěr: AS AVU  se seznámil se žádostí studentů o možnost realizace analogových procesů pro potřeby studentů a tento záměr podporuje. Ustanovuje pracovní skupinu, která připraví veškeré podklady pro řešení záměru.Tyto budou postoupeny vedení školy.  Pracovní skupina bude pracovat ve složení Bromová, Fröhlich, Kleinopulová, Remák, Sterec. 

            Do té doby zajistí předseda AS možnost operativního využívání fotokomor na  FAMU. Akademický senát navrhuje řešit efektivní a důstojné zabezpečení fungování oddělení foto ( Béla Remák ) pro potřeby AVU.

 ( prosím Vladimíra Kokoliu o doplnění poslední formulace)

 

c)Informace o přípravě webových stránek AVU

Vladimír Kokolia informoval o komplikovanosti dlouhodobě řešené a stále nedořešené problematice portálu a www stránek AVU. Stručně připomněl postup, nastínil možnosti systému  a definoval různorodé směřování zájmových skupin střetávajících se na půdě komise pro IT, která není pravidelně svolávána. Odkázal  na své www stránky ( www.kokolia.eu )  a přislíbil připravit na příští jednání AS písemně  stručnou sumarizaci problematiky.

 

d) Klouzavý mandát

Místopředseda AS AVU navrhl řešení situace, kdy někteří senátoři z řad studentské komory odjíždějí na stáže a díky jejich nepřítomnosti může být ohrožena usnášeníschopnost AS, a to tím způsobem, že by se stážisté dočasně vzdali mandátu a nahradili je kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů ve volbách.

Tento návrh byl zamítnut.

 

e)Dotazník

Místopředseda AS AVU požádal celou akademickou obec AVU o součinnost při vyplňování dotazníku statistického šetření. Tento dotazník, který mapuje široké spektrum školy

(tzn. nejen všechny ateliéry, ale i jednotlivá technická a administrativní pracoviště AVU) zpracovává SK AS AVU, ve spolupráci s prorektorem Doc. Jiřím Ševčíkem a Blankou Čermákovou.

 

Příští jednání AS AVU proběhne 5.5.2009 v 10:00

 

Předběžný program

1) Prezentace www stránek AVU a informace o jejich zabezpečení

2) Aktualizace dlouhodobého záměru

3) Statut  Galerie AVU

4) Zprávy z RVŠ a informace o přípravě věcného  záměru zákona o VŠ

5) Revize Studijního a zkušebního řádu AVU

6) Různé – provozní záležitosti aj.

 

 

Zapsali – Doc.Jiří T. Kotalík, Tomáš Uhnák, Anna Vlasáková