Zápis jednání AS 26. 11. 2008

 

Zápis  z jednání AS AVU dne  26.11.2008

 

Přítomni:

za akademickou komoru: Doc.J.T. Kotalík, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, Prof. Emil Přikryl, Prof. Petr Siegl, Prof. Karel Stretti, Doc. Magdalena Vovsová

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál, Terezie Regnerová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: Prof. Jan Hendrych, odb.as. Milan Perič, odb.as. Dalibor Smutný, Prof Jindřich Zeithamml, Pavel Charypar, Ondřej Oliva, Karin Šrubařová

 

Nepřítomni bez omluvy: odb.as. Jan Stoss, Filip Horyna

 

AS usnášeníschopný  7 + 5 =  12

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

1)Schválení zápisu z minulého jednání dne 22.10.2008

2)Eco výzva studentů

3) Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru AVU na rok 2009

4)Doplněk disciplinárního řádu AVU

5)Doplněk Stipendijního řádu AVU

6)Další postup při revizi legislativy AVU

7)Informace ze sněmu RVŠ

8)Různé

 

Program schválen tichým souhlasem bez připomínek.

 

 

Ad 2) bod 1 programu – Schválení zápisu z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne 22.10.2008 schválen bez připomínek.

 

 

Ad 3) bod 2 programu - Eco výzva studentů

 AS AVU podpořil tuto výzvu,  se kterou se  zástupci studentské komory AS AVU obrátili na členy Akademické obce   AVU s výzvou k šetrnému využívání energie. Prostřednictvím AS byla výzva postoupena i vedení školy  k zajištění způsobu kontroly a vyhodnocení konečného efektu.

 

 

Ad4)  bod 3 programu  - Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru AVU na rok 2009¨

   Projednání bude zařazeno na program příštího jednání AS. Předseda vyzval všechny členy k zaslání připomínek, doplňků a oprav k rukám tajemnice. Vyzval ke konstruktivnímu přístupu-hlavním cílem aktualizace je jasně definovat konkrétní úkoly, které chce vedení školy splnit v roce 2009, přestože řešení některých úkolů se stále neúměrně posouvá.

 

 

 

 

Návštěva p. rektora – odpovědi a řešení aktuálních otázek:

 

Jakým způsobem byl jmenován hostující pedagog do Šalounova ateliéru?

Je nezbytné vytvořit pravidla pro jeho jmenování. Regule by měly být vypracovány koncem ledna a  podepsány rektorem.

Prof. Přikryl  označil za diktát a bezpráví skutečnost, že byl  jmenován do funkce hostujícího pedagoga profesor  bez předešlé porady s pedagogickým kolegiem. Po této stížnosti obdržel zápis z posledního kolegia pedagogů 11.12.2007, ve kterém je zdokumentováno, jakým způsobem se otázka externích pedagogů projednávala. Z tohoto dokumentu je patrné, že kandidáti na tento post byli řádně jmenováni a poté vybráni.Rozhodující slovo ve věci výběru hostujícího pedagoga udělil rektor AVU zahraničnímu prorektorovi AVU.

 

Připomenuty  dále provozní záležitosti:

a)  otevření hlavní budovy do 22. hodin, třeba opět počítat s prodloužením pracovní doby a umožnění práce v sobotu v závěru letního semestru

 

b) doporučeno realizovat kompromisní model pohybu psů po AVU-  bezpodmínečně na vodítku, pod dozorem majitele

 

c) trvá požadavek na prodloužení pracovní doby v knihovně AVU  . minimálně od 10. do 16.00 včetně pátku – úkol pro vedení školy

 

 

Pokračovala diskuze k Aktualizaci dlouhodobého záměru AVU na rok 2009 :

 

Prof.Stretti upozornil na skutečnost,  že v podzimních měsících proběhlo mezinárodní sympozium rest.škol malířských ALMA a byl vydán kvalitní sborník (300str). Tato informace by se měla vložit na str.6, bod 2 dole. Aktualizace  dlouhodobého záměru

 

 

 Trvají  následující výhrady AS AVU k  Aktualizaci dlouhodobého záměru AVU na rok 2009 :

 

  • zkrácení, zpřesnění a zjednodušení textové části
  •  vyrovnání akcentu na klasické a experimentální obory a jejich propojení
  • opravy zavádějících a nepravdivých informací zejména v partiích týkajících se IT a 2.školy architektury
  • podle praxe z minulých let sestavit jednoduchý seznam úkolů a jejich priorit na rok 2009, který by byl transparentně kontrolovatelný
  • doplnit informaci o sympoziu ALMA

 

AS AVU podpořil připomínky SK AVU ve věci

- rozšíření nabídky přednášek zejména z teoretických předmětů ve spolupráci s VŠUP a FAMU

- posílení  základů technologické gramotnosti a základů  práce s počítačem v rámci prosemináře

- účast  externistů  v komisích při postupových zkouškách

 

Exvoto: Prof. Přikryl – Škola architektury je trvale krácena na svých prostorových potřebách a žádá dislokaci VVP mimo školu architektury.

 

Hlasování exvoto: pro 12

 

 Konečné  projednání Aktualizace DZ na příštím jednání AS za přítomnosti p.prorektora Ševčíka.

 

 

Ad 5)   bod 4 programu - Doplněk disciplinárního řádu AVU

 

Byl předložen návrh doplňků zpracovaný SK AS AVU a pověřenou pracovní skupinou.

Úpravy se týkají především čl.2 – disciplinární přestupek

 

V diskuzi přišlo na řadu téma porušení imatrikulačního slibu.

Dle mínění senátu, by i tento měl řešit Disciplinární řád.

Dále bylo konstatováno, že pokud existuje disciplinární komise, měla by se každým rokem znovu jmenovat a fungovat tak ve stabilním složeni v poměru 2 pedagogové + 3 studenti.

Kolega Kokolia vzpomněl na stážisty a vznesl otázku zda se na ně disciplinární řád vztahuje stejně jako na ostatní studenty. Senát v rozpravě konstatoval, že studenti včetně stážistů by měli respektovat Statut AVU. Ostatně, když nastupují ke studiu na AVU, podepíší souhlas, který je k tomuto zavazuje a tímto ztvrzují  odpovědnost za své chování.

 

Hlasování: 12 pro navrhované znění

 

AS AVU schválil revidované znění Disciplinárního řádu AVU.

 

Ad 6)  bod 5 programu - Doplněk Stipendijního řádu AVU

 

Zde se jedná o doplněk k čl. 2, bod 1, který mluví o přiznání stipendia studentům v tíživé sociální situaci a sociálně slabším. Akademický senát se shodl na tom, že toto spadá výhradně do kompetence Zprávy sociálního zabezpečení, nikoli školy. Konstatuje se, že kandidáti na prospěchová studia jsou navrhováni vedoucími ateliérů.

 

Hlasování : PRO 12 hlasů

 

AS AVU schválil  revidované  znění  Stipendijního řádu AVU

 

Ad 7) bod 6 programu - Další postup při revizi legislativy AVU

 

Dalším legislativním předpisem, který by měl projít celkovou revizí je Studijní a zkušební řád AVU . Po shromáždění připomínek od členů AS projedná určená pracovní skupina vedená předsedou AS  

 

 

 

 

Ad 8) bod 7 programu - Informace ze sněmu RVŠ

 

Místopředseda AS informoval o oslavách 17. listopadu 2008

 

Potvrzena nominace delegátů AS AVU do RVŠ

 

Informováno o uvažované společné koordinaci činnosti uměleckých vysokých škol v rámci RVŠ v budoucím funkčním období 2009-2011

 

Podána předběžná informace o přípravě rozpočtu VŠ na 2009

 

Příští jednání proběhne v úterý 24.2.2009 v 10:00 hodin.

 

Předběžný program

1) Schválení zápisu z minulého jednání AS

2) Schválení programu jednání

3) Aktualizace dlouhodobého záměru ( prorektor Ševčík jako host)

4) webové stránky AVU - informace o aktuálním stavu ( hosté p. kvestor, pí Mokošová, p.Habrman, pí Čermáková)

5)Galerie AVU - aktuální informace

6)Zprávy z RVŠ

7) Studijní a zkušební řád

8) Různé

 

 

Zapsali – Kotalík, Uhnák, Vlasáková