Zápis jednání AS 4. 3. 2008

 

Záznam o průběhu ustavujícího zasedání AS AVU dne 4. 3. 2008

 

Přítomni dle prezenční listiny, akademická komora:

Prof. Vladimír Kokolia

Doc. Jiří T.Kotalík

PhDr. Jan Kříž

odb.as. Milan Perič

Prof. Emil Přikryl

PhDr. Milena Slavická

odb.as.Dalibor Smutný

Prof. Jiří Stretti

Doc. Magdalena Vovsová

Prof. Jindřich Zeithamml

 

Studentská komora:

Filip Horyna

Pavel Charypar

Tadeáš Kotrba

Václav Krčál

Ondřej Oliva

Terezie Regnerová

Karin Šrubařová

Tomáš Tichý

Tomáš Uhnák

 

Omluveni:

1. Prof. Jan Hendrych

2. MgA. Marcela Steinbachová

 

Ad 1) Program jednání

  1. Schválení zápisu z minulé schůze
  2. Volba delegáta AS AVU do RVŠ – akademická sekce
  3. Návrh činnosti AS AVU pro další funkční období + termíny zasedání
  4. Vyjádření AS k návrhu výše poplatků za studium předloženém p. rektorem
  5. Provozní doba AVU v období březen – červen
  6. Různé

 

Ad 2) bod 1 programu: Schválení zápisu z minulé schůze

 

Změna formulace V. Kokolii v části rozpravy, která se týkala  definice Akademického pracovníka a otázky konkurzů takto:

 V. Kokolia souhlasí s vyjádřeným názorem , že  konkurzy AVU představují závažný problém, který by měl být řešen. Odlišným problémem je definice akademického pracovníka, která vychází z interpretace §70 vysokoškolského zákona:

§70 odst. 1 :

Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména školy. A § 70 odst.2:Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.

 

Pozn. Předseda AS  navrhl, aby tento bod byl samostatně projednán v bodě Různé včetně  výzvy p. rektora, aby tento problém řešil.

 

 

Ad 3) bod 2 programu: Volba delegáta AS AVU do RVŠ – akademická sekce

 

Předseda v úvodu připomenul, že akademická sekce volí své dva delegáty do předsednictva a do sněmu. Vyzval Milenu Slavickou jakožto stávající delegátku, nechť přiblíží náplň a smysl této funkce.

Milena Slavická: Důležitá je fyzická přítomnost delegáta na schůzích. Charakter schůzí je spíše úřední. Velmi propracované množství informací je potřeba shromažďovat a vést v patrnosti. Možnost ovlivnit dění na škole skrze RVŠ je malá. V případech, kdy se schůzí nemohla účastnit ji ochotně zastupoval Jiří Kovanda, kterému tímto děkuje.

 

Vzhledem k tomu, že funkční období delegátů platí až do listopadu 2008, odkládá se zatím jejich volba na listopadovou schůzi. Dr. Slavická akceptovala do té doby pokračování jejího mandátu.

 

Závěr: Složení delegátů AS AVU do RVŠ :

– akademická sekce : Milena Slavická -  Jiří Kovanda

- studentská sekce: Tomáš Uhnák,-  zástupce - Filip Horyna

 

Ad 4) bod 3 programu: Návrh činnosti AS AVU pro další funkční období + termíny zasedání

 

Předseda AS seznámil členy AS s úkoly, které by  AS v následujícím období  měl řešit zejména v oblastech legislativní, schvalování rozpočtu a zpráv o hospodaření a o činnosti, s aktualizací dlouhodobého záměru na rok 2009. Upozornil na aktuálnost realizace  nového vnitřního a vnějšího hodnocení AVU a na nutnost sledovat bedlivě přípravy na vzniku Bílé knihy  českého vysokého školství a paralelně i formulace věcného záměru nového zákona o terciálním školství. Předpokládá, že pozornost bude věnována i aktuálním provozním otázkám školy a úsilí zlepšit efektivitu činnosti instituce v souladu s úlohou AS jako samosprávného akademického orgánu vysoké veřejné školy. Předseda AS dále navrhl periodické konání zasedání AS dle předem stanoveného harmonogramu, cca každé druhé úterý v měsíci + jednání mimořádná dle aktuální potřeby.   

 

 

 Vladimír Kokoliapřipomněl, že přibližně 10 bodů z návrhu, který předložila minulá studentská komorav listopadu roku 2006 akademickému senátu ke schválení a obsahovala 15 bodů, zůstává stále nevyřešených. Označil tento návrh také za dluh minulého AS a požádal pana předsedu o to, aby

tyto body seřadil podle jejich důležitosti a postupně je  zařadil do programu schůzek AS. Předseda AS tuto žádost akceptoval. Navrhl, aby stejným způsobem byli osloveni i Akademičtí funkcionáři ( viz. bod Různé)

 

  Magdalena Vovsová požádala zda je možné: 1) poslat tyto informace jako přílohy spolu se zápisem.

2) vysvětlit členům studentské komory v čem spočívá praktická náplň práce akademického senátu.

  Jiří T. Kotalík – Přislíbil aktuální úkoly formulovat v samostatné příloze, ke které se bude možno vrátit při stanovení priorit. Konstatoval, že  AS  schvaluje většinu úkonů, které realizují orgány vysoké školy. Jeho funkce na škole se dá charakterizovat jako především  legislativní a dále kontrolní a imitační, nikoliv výkonná.  Emil Přikryl podotkl, že je potřeba mít schvalované materiály vždy s dostatečným předstihem k dispozici. Jinak není možné  k danému zaujmout zodpovědné stanovisko.

                                          

   Milena Slavická poprosila o slyšení a přednesla tyto tři návrhy: 1) Nechť Studentská komora prostuduje důkladně dokumenty akademického senátu: Statut AVU, Volební a jednací řád a partie zákona o VŠ, které se týkají senátu. Neznalost těchto dokumentů může vyvolávat různá nedorozumění a zdržuje práci AS znovuvysvětlováním jednou zavedených dohod.

2)Rozšíření úkolů do budoucna – Problém s MG – není  dořešena zodpovědnost za stavbu, která je evidentně provedená chybně.

3)Zvýšení viditelnosti AVU na veřejnosti

Předseda k poznámce 1) Souhlasí s názorem M.Slavické, že dokumenty AS AVU je nutné nastudovat.

Tímto vyzývá nové členy AS AVU, aby tak učinili. Všechny materiály jsou k dispozici na webových stránkách školy, budou rozeslány emailovou poštou spol se záznamem jednání a nadále budou k dispozici na každém zasedání AS AVU. Toto zajistí paní tajemnice Vlasáková. K bodu 2 – navrhuje další rozpravu  s cílem formulovat přesně požadavky AS AVU na vedení. K bodu 3 konstatuje, že jistě existují rezervy v této činnosti, připomíná však např. ediční a výstavní činnost AVU např. v souvislosti s výstavou ve Veletržním paláci.

    

Rozprava o činnosti AS AVU pokračuje.Magdalena Vovsová  jí formuluje následně : Přijímat podněty, vyjadřovat se k nim a následně informovat příslušná místa a to nejlépe písemně a žádat rovněž písemnou reakci.                                    

Karel Stretti připomněl problém téma neuspokojivého stavu MG. Už při  menší průtrži mračen se na dvoře a ve sklepě hromadí voda, která dosahuje výšky 1,5 m. Zničené dveře a okna spolu s ostatním inventářem činí už teď přinejmenším škodu za 2 500 000,-Kč. Na návrh předsedy bude v bodu různé formulována žádost p. rektorovi, aby  seznámil  AS s opatřeními, které byly v této věci učiněny a které se připravují, aby periodickým škodám při přívalových deštích bylo zabráněno.     

 

Závěr: předseda AS vypracuje Nástin hlavních bodů činnosti AS pro příští období jako přílohu tohoto zápisu včetně návrhu harmonogramu schůzí. V rámci bodu Různé bude formulován dotaz a výzva p. rektorovi ve věci opatření učiněných v MG jako ochrana před povodní. 

 

 

Ad 5) bod 4 programu: Vyjádření AS k návrhu výše poplatků za studium předloženém p. rektorem

 

V rozpravě podrobně osvětlen princip stanovení výše poplatků za studium  v souladu s čl. 8 Vnitřního předpisu AVU- Pravidla hospodaření .  Diskuze se orientovala především na případy, které ze zákona vybírání tohoto poplatku vyžadují tj. případy nadstandartní doby studia + souběžné studium nedokončené druhé školy, které se do této doby studia ze zákona započítává.

 

Konstatováno, že výše stanovených poplatků na akademický rok 2008/2009 je v souladu se strategií AVU a  odpovídá dosavadní obvyklé výši.

 

 

Závěr:Akademický senát AVU vyjádřil souhlas s návrhem  na konkrétní výší poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2008/09  předložený rektorem. 

 

Pro hlasovalo 18 členů, jeden se zdržel hlasováni. Kladně přijatý návrh v příloze zápisu.

 

Ad 6) bod 5 programu:Provozní doba AVU v období březen – červen

 

Proběhly dva na sobě nezávislé průzkumy.

První inicioval Tomáš Uhnák. Proběhl na hlavní budově AVU formou podpisové akce.

X studentů podpisem potvrdilo svůj souhlas s tím, aby budova školy byla otevřena do 22:00 hodin.

Druhý průzkum vedla Magdalena Vovsová spolu s panem Fryčem a panem Dvořákem(vrátnice MG) v budově MG. Spočíval v tom, že v období od 11.2. do 3.3. pan Fryč a pan Dvořák vedli záznamy o tom, kolik studentů projde vrátnicí ráno a večer.

Z výsledků vyplynulo, že zájem o prodloužení otevírací doby není nějak masový, ale spíše individuální, ne však proto méně důležitý. Vychází zejména z řad sochařů a malířů.

Vladimír Kokolia uvedl, že k diskutované otázce již publikoval článek na ateliérovém blogu http://kokolia.eu/grafika2/node/364. Zmínil, že existují tyto čtyři tradiční námitky proti prodloužení provozní doby na AVU:

  1. náklady na energii
  2. nízký počet studentů
  3. bezpečnostní riziko
  4. pracovní úvazky vrátných.

Ohledně energie jsou rozhodující položkou náklady na vytápění, které se delší otevírací dobou nijak nemění. Energie spotřebovaná na svícení v ateliéru je díky používání zářivek relativně nízká, v řádu desítek korun. Akademie ročně vydá na energie přibližně 6 mil. Kč, tj. denně přes 16 tis. Kč, včetně víkendů a prázdnin – pro šetření je nutno hledat skutečné rezervy, nikoli zástupný problém provozní doby.

Nízký počet studentů v nočních hodinách je především součástí širší otázky využívání školy studenty. To bohužel není příliš efektivní a měli bychom přivítat, že existuje alespoň tato iniciativa k možnosti prodlouženého využívání provozní doby.

Bezpečnostní riziko nepochybně existuje, avšak nespočívá ani tak v samotném prodloužení provozní doby, jako v absenci jasných provozní a bezpečnostních pravidel.

Jako jedinou relevantní, byť ne zásadní námitku uznává jedině pracovní dobu vrátných. Je otázkou, zdali by řešením nemohlo být například posunutí otevírací doby na osmou hodinu.

 

Vladimír Kokolia  a Emil Přikryl porovnávali náš provoz školy s provozem v zahraničí(Německo, USA). Z této debaty vyplynulo, že potřeba studentů mít možnost intenzivně pracovat dle vlastních individuálních potřeb by se měla stavět na první místo.

 

Předseda oznámil, že předběžně jednal s p. kvestorem o režimu otevření školy v letním semestru a získal příslib následného řešení:

V době od 25.3. do konce června bude škola otevřena od 7:00 do 22:00 + pracovní soboty od 8:00 do 16:00, případně od 10,00 do 18.00 .

Existují i jiné možnosti jak dle potřeby zajistit pobyt ve škole po oficiální otevírací době ( via pedagog a  technické oddělená, diplomanti).

Vladimír Kokolia připomněl, že na využívání provozní doby na hlavní budově budou mít vliv také připravované čipové karty. Bohužel nejsme informováni o průběhu realizace a dokonce ani o záměru projektu.

 

 

Závěr: tento návrh bude projednán s p. kvestorem a akademická obec bude informována o výsledku. Prodloužení otevření do 22.00 a pracovní soboty budou dle příslibu realizovány. 

 

 

Ad 7) bod 6 programu: Různé

 

1)AS AVU   vyzývá p. rektora a p. kvestora, aby podali AS písemnou informaci o krocích, které byly učiněny k odstranění závad v budově MG v souvislosti s hrozbou přívalových dešťů.

 

2)AS AVU upozorňuje a vyzývá p. rektora, aby na základě diskuze senátorů  , která proběhla po volbách do AS  došlo k jednoznačnému vyjasnění statutu akademických  pracovníků AVU  v souladu s § 70 a zejména s § 77 Zákona, kde je jednoznačně stanoveno, že místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. 

 

3)  AS AVU důrazně apeluje na zohlednění slíbeného požadavku na navýšení finančních prostředků pro ateliérové výjezdy ( plenéry, exkurze) a předložení pravidle, podle kterých budou tyto finanční prostředky přidělovány.

 

4) AS upozorňuje  akademické funkcionáře na  soubor Návrhů a podnětů Studentské komory, předložené v minulém funkčním období AS AVU, který zůstává aktuální s ohledem na nenaplnění některých akceptovaných návrhů. AS AVU očekává zprávu o stavu jejich plnění, zejména v souvislosti a plněním Aktualizovaného dlouhodobého záměru na rok 2007 a přípravu nového Aktualizovaného záměru pro rok 2008.

 

 Příští schůze AS se mimořádně sejde dne 22. dubna 2008.

 

Program: 

1. Schválení rozpočtu AVU na rok 2008 předložený rektorem, v návaznosti na komentář k plnění rozpočtu roku 2007

2.  Určení priorit v činnosti AS na rok 2008  ( viz. příloha minulého zápisu)

             3. Různé

 

Zapsala: Anna Vlasáková

Schválil: Jiří T. Kotalík