Zápis jednání AS 4. 5. 2010

Záznam z jednání AS AVU dne 4.5.2010

 

Přítomni:

za akademickou komoru:  Doc.Magdalena Vovsová, Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, Odb.as. Milan Perič, Odb.as.Jana Peterková, Prof. Petr Siegl,

Odb.as. Dalibor Smutný, Odb.as.Jan Stoss, Prof. Karel Stretti, Prof. Jindřich Zeithamml

za studentskou komoru: Michal Ožibko, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál,

Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: Prof. Emil Přikryl, Tomáš Uhnák, Ondřej Oliva, Terezie Regnerová

 

Hosté: Doc. Jiří T.Kotalík, rektor AVU,  Ing. V.Kalugin – kvestor AVU, Mgr. Eva Fiedlerová – ekonomka AVU

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

1. Schválení zápisů

2. Schválení plnění rozpočtu za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

3. Metodika hodnocení tvůrčí činnosti

4. Různé

 

Ad 2) bod 1 programu- Schválení zápisů

 Rektor AVU upozornil na nejasnou formulaci v bodě 1 programu zápisu ze dne 20.4.2010.

„Prof. Siegl navrhuje korekci kontrolních mechanizmů tak, aby byly zpětně kontrolovatelné.“

a nabízí formulaci:

„Prof.Siegl navrhuje sumarizovat kontrolní mechanizmy tak, aby byla možná jejich následná korekce.“

 

Zápisy z jednání AS AVU  ze dne 20.4. a  9.3. byly schváleny  s touto  úpravou.

 

Ad 3) bod 2 programu - Schválení Plnění rozpočtu za rok 2009 a Návrh rozpočtu na rok 2010

Záznam o jednání Pracovní komise AS AVU pro ekonomické záležitosti s kvestorem a ekonomkou AVU v příloze.

 

Rektor seznámil vedoucí pedagogy na kolegiu s plněním rozpočtu 2009 a návrhem rozpočtu na rok 2010.  Sám je nakloněn systému, který umožňuje pružně reagovat na čerpání peněz a podle toho se může na podzim financování těch kterých středisek operativně upravit.

Rozpočet musí pokrýt:

a) základní potřeby AVU

b) nekrácené potřeby ateliérů  a jejich nadstandardní nároky včetně  zahraničních    

    kontaktů.

Ty byly minulý rok  financovány – nyní budou kráceny.

Rezervu rektor spatřuje v hledání jiných cest  navýšení rozpočtu – sponzoři, mecenáši

Připomínka  – pohled na spotřebu energií vede k zamyšlení, zda se právě zde neskrývá jistá  rezerva. Na závěr - čísla která jsou v rozpočtu se mohou přesouvat.  Musí ovšem platit pravidlo, že pokud se někde přidá jinde se musí ubrat. Celková suma se nemění.

 

Návrh rozpočtu na rok 2010 byl schválen jednohlasně.

 

Ad 4)  bod 3 programu -

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a  Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti.

 

Problematiku objasnil rektor AVU. Jedná se o zrovnoprávnění umělecké a tvůrčí činnosti s činností vědeckou. Registr tvoří nástroj pro rozdělení finančních prostředků pro školy umělecké a školy s uměleckými programy. Je naprosto zřejmé, že umělecká činnost se nedá hodnotit, ovšem dá se registrovat a kvantifikovat. Registr zaregistruje výstupy  a každý rok je bude aktualizovat.

20% přidělovaných financí půjde za kvalitou VŠ. Prof.Klíma a jeho spolupracovníci

Připravují projekt ke zkušebnímu provozu v září 2010 - únor 2011.

Základní předpoklad – Umělecká a tvůrčí činnost je registrovatelná, ne hodnotitelná.

 

Akademický senát AVU vzal na vědomí zprávu o přípravě centralizovaném Rozvojovém projektu

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a  Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti. Je připraven kvalifikovaně se vyjádřit k těmto výsledkům.

 

Ad 5)   bod 4 programu - Různé

 

Nabídky prostor -  Litomyšl, Roudnice, Týnec u Klatov.

Jmenované lokace mají zájem o Evropské projekty, které bychom mohli jako škola využít. V rámci těchto areálů se  můžou plnit školní akce.

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

pořádá  21.5.2010 Seminář o financování, důležité pro tvorbu dlouhodobého záměru AVU (Kotalík, Ševčík, Siegl).

 

Budova Školy architektury – Rektor pozastavil  stavební záměr.

Vzhledem k závadám v budově MG AVU rektor vítá shromáždění členů  Stavební komise a jejch stanovisko uplatnitelné v záruční době dodání stavby.

 

Ondřej Oliva písemně oznámil vystoupení z AS AVU z důvodu ukončení studia (diplomant).

Další kandidát na člena senátu (s volebním výsledkem 34 hlasů) Aleš Čermák nepřijal členství z důvodů stáže mimo ČR. Pavel Sterec (s volebním výsledkem 31 hlasů) členství akceptoval a stal se členem studentské komory AS AVU.

 

 

Příští jednání  AS AVU    15.6.2010 od 10.00 hodin

                                            v posluchárně č.6 na hlavní budově AVU

 

Předběžný program    Jmenování prorektorů pro studijní a zahraniční záležitosti

 

Zápis: Vovsová, Vlasáková

 

Přílohy:

1. Záznam o jednání Pracovní komise AS AVU pro ekonomické záležitosti s kvestorem a

   ekonomkou AVU dne  3.května 2010

2.Odstoupení