Zápis jednání AS 5. 1. 2010

 

Zápis z jednání AS AVU dne 5.1.2010 

 

Přítomni:

za akademickou komoru: Doc.Magdalena Vovsová,  Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, odb.as. Milan Perič, Prof. Emil Přikryl, Prof. Petr Siegl, odb.as. Dalibor Smutný, odb.as.Jan Stoss, Prof. Karel Stretti, Prof. Jindřich Zeithamml,

za studentskou komoru: Tomáš Uhnák, Michal Ožibko, Pavel Charypar, Ondřej Oliva, Terezie Regnerová, Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

Omluveni: Tadeáš Kotrba, Václav Krčál

 

 

Ad 1 ) Schválení programu jednání

1) Schválení zápisu z minulého jednání -

2) www AVU

3) Zprávy z RVŠ

4) Zpráva ze schůze kolegia rektora

5) Návštěva iniciátorů Otevřeného dopisu

6) Různé – otevírací doba AVU

 

 

Ad 2) bod 1 programu -  Zápis z minulého jednání

 

Zápis z jednání AS AVU  ze dne  5.1.2010. byl schválen s úpravou formulace prof.Kokolii v bodě 5 zápisu.

 

Ad 3) bod 2 programu - www AVU

 

Prof. Kokolia jednal s rektorem o odkladu rozhodnutí spustit webový portál, a to hned po skončení minulého zasedání senátu. Rektor navrhl, aby se setkala Rada IT a znovu věc projednala. Tým v sestavě: pan kvestor, Jana Mokošová, Jiří Müller, František Zachoval, Blanka Čermáková, VK a občas další kolegové, se začal setkávat na intenzívních sezeních, na kterých vypracovává detailní požadavky, které má AVU vůči dodavateli. To představuje určitý pokrok, i když jde samozřejmě o základní věc, na které se mělo takovým způsobem dělat hned ze začátku při upřesňování zadání.
Senát nebyl o odkladu spuštění webu informován.
Před zasedáním prof. Kokolia rozeslal senátorům komentář ke zprávě kvestora o stavu webových stránek z minulého zasedání, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Ad 4)  bod 3 programu  - Zprávy z RVŠ

 

Předseda a místopředseda AS AVU informovali členy senátu o jednání Komise předsedů AS RVŠ, Umělecké komise RVŠ a sněmu RVŠ

 

  • protesty studentů v Rakousku, Německu

     (souvislost s plánovanou reformou terciárního školství v ČR)

-    volba místopředsedy RVŠ

  • informace FRVŠ (granty, celkový objem)
  • snaha o zplnohodnocení výstupů umělecké a vědecko výzkumné činnosti  vysokých škol  (jednání s MŠMT)

 

PhDr.Kříž navrhuje pracovat na  hodnotících měřítcích výstupů pedagogické práce sledováním veřejné umělecké činnosti studentů a absolventů na domácích a především zahraničních výstavách, publikacích a nákupech do veřejných sbírek.

 

Ad 5)   bod 4 programu - Zpráva ze schůze kolegia rektora 8.12.09

 

Předsedkyně senátu informovala o průběhu kolegia rektora, kterého se zúčastnil jako host Doc.Kotalík

 

Kvestor AVU

 

Školní www – kolegium rektora požaduje spuštění stránek a úpravy podle následných  připomínek za provozu.

Nedostatečné financování na rok 2010 si vyžaduje úspory.

Na nákup softwarů za cca 1 000 000m,- Kč byla poptávkou vybrána firma POLYSOFT. Členové kolegia toto rozhodnutí rozporovali, výsledek musí potvrdit další orgány AVU.

Na hlavní budově AVU byla zřízena funkce „noční vrátný“, který působí  od 21.00 hod do 23.00 (kontrola odchodů z budovy, noční provoz).

 

Studijní prorektor AVU

 

MŠMT  - revize délky studia (přestupují k nám studenti z jiných škol), kritika písemných částí diplomových prací – stručné, nedostatečné.

 

Otevřený dopis

 

Kolegium rektora se seznámilo s obsahem výzvy, iniciátoři jednají s Doc.Kotalíkem, který zveřejnění vlastní vyjádření.

 

Ad 6)  bod 5 programu - Návštěva iniciátorů Otevřeného dopisu

 

Iniciátoři Otevřeného dopisu  informovali členy AS o svých záměrech a aktivitách.  Následovala diskuse.

 

Ad 7) bod 6 programu - Různé – otevírací doba AVU

 

Místopředseda AS poukázal na stížnosti studentů – na hlavní budově AVU není umožněno využívat dobu do 22.00 hod., ale jen do 21.00 hod.

(Vysvětlení vedoucí TO AVU)

 

Předběžný termín příštího jednání  25.2.2010

 

Program bude upřesněn.

 

Zapsali – Vlasáková, Vovsová