Zápis jednání AS 8. 1. 2008

 

Záznam o průběhu jednání AS AVU dne 8.1.2008

 

Přítomni: Kotalík, Lang, Bromová, Hendrych, Kovanda, Kokolia, Korpaczewski, Othová,     

                Popová, Perič, Slavická, Smutný, Stretti, Míča, Škarda, Vovsová, Gemrot,

                Hlinovská, Mergental, Vendlová, Valer 

 

Omluveni: Kříž, Siegel, Koťátková

 

Nepřítomni: Rittstein, Švácha, Šejn, Kubiszová, Hájek, Větrovský, Vodáček

 

Ad 1) Usnášeníschopnost  AS  ( 20+15 – 12+6)

 

Předseda senátu konstatoval usnášeníschopnost.

 

 

1) Schválení zápisu z minulé schůze

2) Schválení předběžně zvolené volební komise

3) Příprava voleb do AS AVU

4) Schválení Volebního a jednacího řádu AS AVU

5) Různé

 

Program byl schválen jednohlasně.

 

Ad 3) bod 1 programu - Schválení zápisu z minulé schůze

 

Zápis byl aprobován a schválen jednohlasně.

 

Ad 4) bod 2 programu – Schválení předběžně zvolené volební komise

 

Na prosincovém neformálním setkání členů akademického senátu 12.12.2007 byla předběžně

nominována volební komise  a to ve složení:

Veronika Bromová, Zbyněk Mergental, Milena Slavická, Petr Valer a Magdalena Vovsová.

 

 Komise byla schválena senátem jednohlasně.

 

Předsedkyní komise byla zvolena Milena Slavická.

 

 

Ad 5) bod 3 programu – Příprava voleb do AS AVU

 

Úkolem Volební komise je organizovat volby, řídit volební schůzi, sečíst výsledky

a vypracovat písemný protokol o volbách.

Předsedkyně volební komise přednesla stručně několik poznámek týkajících se organizace

volebních příprav.

Z.Mergentál spolu s P.Valerem zajistí do pátku 11.1. panel, který bude stát v suterénu školy.

Na tomto panelu a zároveň na webových stránkách AVU bude vyvěšeno: oznámení o vyhlášení voleb do AS AVU, Volební řád, zvlášť zvýrazněné úpravy ve volebním řádu, složení volební komise, seznamy voličů a seznamy kandidátů. Oznámení o konání voleb spolu s novým zněním volebního řádu bude vyvěšeno také v Moderní galerii.

Ten, kdo bude chtít odstoupit od kandidatury, muže tak učinit pouze prostřednictvím volební komise. Svévolné škrtání na panelu bude neplatné.

Termín voleb byl určen s ohledem k harmonogramu školy a zároveň s ohledem na to, že volby je nutno ohlásit 14 dní před 16.2. – datem vzniku stávajícího senátu -  na 29.1.2008.

 

 

 

Ad 6) bod 4 programu – Schválení Volebního a jednacího řádu AS AVU

 

V diskusi se na popud kolegy Kokolii projednal bod 1, článku 10 Volebního řádu týkající se úpravy hlasovacích lístků. Nakonec se dospělo k formulaci:

Každý volič v rámci své komory označí křížkem maximálně 3 kandidáty v každé volební jednotce.

 

Toto znění bylo schváleno jednohlasně.

 

Konečná  úprava Volebního a jednacího řádu AS  byla schválena jednohlasně.

 

 

Příští jednání AS proběhne 19.2. 2008 v 10:00

 

 

 

Předběžný program : Ustavení nového akademického senátu AVU

 

Zapsali: PhDr.doc. Jiří T. Kotalík Csc.,  Anna Vlasáková (tajemnice AS AVU)