Zápis jednání AS 9. 3. 2010

 

Záznam z jednání AS AVU dne 9.3.2010 

 

Přítomni:

za akademickou komoru:  Doc. Magdalena Vovsová , Prof. Jan Hendrych, Prof. Vladimír Kokolia, PhDr. Jan Kříž, odb.as. Milan Perič, odb.as. Jana Peterková, Prof. Petr Siegl, odb.as. Dalibor Smutný, Prof. Karel Stretti,  Prof. Jindřich Zeithamml

za studentskou komoru:  Filip Horyna, Pavel Charypar, Tadeáš Kotrba, Václav Krčál, Karin Šrubařová, Tomáš Tichý

 

Hosté: Doc.J.Kotalík, rektor AVU

            PhDr.Jiří Ševčík, prorektora pro studijní záležitosti AVU v Praze

 

Omluveni:odb.as.Jan Stoss, Michal Ožibko, Terezie Regnerová

 

Ad 1 ) Návrh programu jednání

 

1. Studijní a zkušební řád AVU

2.  Prorektoři AVU

3,  Schválení delegáta do předsednictva RVŠ

4.  Veřejné shromážděná

5.  Různé

 

 

Ad 2) bod 1 programu - Studijní a zkušební řád AVU

 

Předsedkyně AS pozvala na zasedání PhDr.Jiřího Ševčíka. Ve svém vystoupení upozornil na místa Studijního řádu, která potřebují upravit tak, aby se upřesnily pravomoce jednotlivých orgánů, např. v otázce stáží a přestupů. Rozhodující slovo má vedoucí pedagog. Postup vyžaduje zřetelnou formulaci s právem na vyjímku. Rektor zdůraznil pravidlo že to, co není psáno je možné upravit ad hoc. Doposud byl možný volný výklad legislativy, ale nastává období zvýšené ministerské supervize. Rektor AVU vyzve členy Pedagogického kolegia k obsáhlému připomínkování.

 

Ad 3)  bod 2 programu  - Prorektoři AVU

 

Rektor AVU seznámil AS se svým rozhodnutím prodloužit mandát stávajících prorektorů do konce letního semestru. Své rozhodnutí zdůvodnil. V červnu předloží senátu návrhy nových kandidátů. Za nejdůležitější pro řízení školy považuje tyto  orgány: …“pedagogické kolegium, které chystám jakožto důležité těleso uvést opět v činorodou aktivitu a Akademický senát AVU.

Kvestor a prorektoři jsou úředníci, kteří podepisují. Na rektora padá konečné rozhodnutí.“

 

Prof.Hendrych nesouhlasí stím, aby stávající prorektoři nadále setrvávali ve svých funkcích, protože se domnívá, že jsou spoluzodpovědni za krizovou situaci na AVU.

Prof.Kokolia nesouhlasí s názorem, že AVU je v krizi.

 

Doc.Vovsová cituje ze Zákona č.111/1998 Sb. O vysokých školách, § 9, odstavec 2

Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména, bod b)  k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory.

 

Akademický senát AVU  bere na vědomí rozhodnutí rektora prodloužit mandáty studijního prorektora AVU PhDr. Jiřího Ševčíka a zahraničního prorektora AVU odb.as. Jiřího příhody do konce letního semestru školního roku 2009/2010. Se všemi zdůvodněními, které rektor přednesl je AS srozuměn.

 

.

Ad 4)   bod 3 programu- Schválení delegáta do předsednictva RVŠ

 

V rozpravě ohledně  delegáta do předsednictva RVŠ  zazněly názory, že by nemusel automaticky vykonávat funkci předsedy senátu. Na závěr se AS AVU usnesl, že schvaluje nominaci doc.Magdaleny Vovsové.

 

 

Ad 5)  bod 4 programu - Veřejné setkání akademické obce AVU v Praze

 

Akademický senát AVU vyslechl stanovisko rektora k Veřejnému setkání akademické obce AVU v Praze  24.2. – 25.2.2010, a připojuje se k němu.

 

 

Ad 6) bod 5 programu – Různé

 

a) zahraniční výjezdy: Prof.Kokolia: Jedná se o opravený part zápisu z minulého jednání, kde bylo poznamenáno, že na kolegiu rektora se dohodlo šetřit a to např. na zahraničních výjezdech. Zase by se šetřilo na výuce a to je nemyslitelné. Tato informace se musí dostat ke kvestorovi dříve, než tato opatření použije!

 

Požadujeme okamžité vyjádření vedení školy, jmenovitě pana kvestora s rektorem, jakým způsobem bude škola šetřit.

 

b) Rozpočet: Prof.Kokolia:Už by měl být dodán. Kvestor ho dává pozdě.

 

c) Rundgang: Doc.Vovsová:  Návrh studentské komoře k využití  prostor MG k pořádání prodejních výstav v rámci či mimo rámec klauzur (akademie Berlín, Vídeň).

Prof.Siegl: V zásadě souhlasí, ale je to dle jeho mínění a zkušeností nerealizovatelné.  Realizovatelná by byla aukce, ovšem i ta je organizačně značně náročná.

 

Vnitřní evaluace bude projednávána na dalším zasedání AS AVU:

 

20.4.2010 v 10:00 hodin v zasedací síni MG AVU (1.podzemní podlaží) .

 

Vovsová, Vlasáková