Ateliér kresby

Smyslem výuky ateliéru kresby je vést posluchače k uvažování kresbou, ke zkoumání jejích vlastních výrazových možností a k formulaci autentického názoru a projevu, jenž může vést i k překračování média kresby směrem k jiným mediálním světům, nebo k jeho samotným vnitřním průzkumům a revizím. Ateliér je ve svém základu zaměřen na ovládnutí výrazových prostředků klasické kresby. Sleduje ovšem i proměnlivé tendence uvnitř tohoto média. Přílivu způsobů, kterými je s nimi zacházeno, se nebrání a považuje je za významné obohacení kresebného východiska tvorby v její komplexnosti a univerzalitě, a to se všemi mediálními přesahy.
 
V Ateliéru kresby rozvíjejí studentky a studenti svůj specifický talent a kreativní myšlení, rozšiřují své obzory a informovanost o dění nejen na světové a domácí výtvarné scéně, ale i o ostatních kulturních oborech jako je hudba, film, filosofie a podobně. V některých případech slouží absolvování ateliéru jako „vstupenka“ na dráhu profesionálního umělce. 
 
Výuka v ateliéru je v základu blízká ostatním podobně zaměřeným ateliérům. Podstatný je pro nás individuální přístup k posluchačům. Přestože studenty informujeme a konfrontujeme s děním v současném vrcholném umění doma i ve světě, nechceme jim vnucovat již zavedené trendy a postupy. Důraz se klade na jejich osobní, originální přínos. Vycházíme z impulsů a schopností jednotlivých studentů, které rozvíjíme a posouváme do profesionální podoby. Naší snahou také je, aby se práce posluchačů ještě na škole zviditelnily i před odbornou veřejností (galeristy, sběrateli apod.), a tím jim byl usnadněn vstup do umělecké praxe.
 
Výuka začíná dvousemestrální klasickou kresbou podle modelu a základy modelování v přípravných kurzech. Vedení studentů se pak soustřeďuje na obtížnější část studijního procesu, jímž je přechod z úkolového cvičení k tvůrčí práci. Ta se vyvíjí velmi rozdílnými způsoby, které vycházejí z povahy talentu a osobnosti toho kterého studenta či studentky. Samotný obor kresby je otevřen novým podnětům z oblasti jiných médií, pokud slouží k dalšímu rozvoji tvůrčí osobnosti, a posluchač je zpracovává v duchu myšlení, které je médiu kresby vlastní. Kresebné výrazové možnosti jsou ověřovány ve velké šíři od klasické kresby podle modelu, přes reflexi nevědomých psychických stavů, inspirací, impulsů z umělecké minulosti i technologické současnosti, obrazu, malby, textu, filmu, komiksu, graffiti ad. až k prostorovým instalacím, konceptuální tvorbě a digitálním technologiím (statickým i časovým). Součástí výuky jsou ateliérové a individuální výstavy, které posluchače motivují, učí je ověřovat účinnost svých prací a také si při nich osvojují zkušenost s uměleckým provozem v praxi. Ateliér je otevřený i doktorským projektům – studium v tomto stupni považujeme za exkluzivní a nadstandardní. V tomto smyslu předpokládáme specifický, originální a smysluplný projekt.