Ateliér malby 3

„Art exists because reality is neither real nor significant.”
 J.G. Ballard
 
Malbu lze využívat mnoha způsoby, lze se skrze ni vyjadřovat přímo, nebo aplikovat její postupy. Vnímáme ji citlivě jako jeden ze zdrojů vizuality v širším kontextu současných vizuálních tendencí. Malba (a obecně současné umění) je prostředkem k individuálnímu i kolektivnímu vyjádření, k zaznamenávání každodenního světa, snu, traumat, radosti nebo podvědomého vnímání. Umění může být prostředkem k porozumění, poznávání světa a sebe, může nás přiblížit k neznámu, k tajemství, kterým ve skutečnosti jsme. 
 
Malbu v rámci současného umění vnímáme jako interdisciplinární formu uměleckého projevu. Studenty zároveň podporujeme v tom, aby hledali vlastní témata a individuální formy projevu. Konzervativnější polohy malby v tomto kontextu nediskriminujeme.  Do široce pojatého současného umění patří všechny umělecké disciplíny: malba, socha, kresba, nová média, fotografie, performance, umění virtuálního prostředí stejně jako audiovizuální experimenty. I téma, které je silné, nemusí bez dobře zvoleného média fungovat. Dnes dochází k ostrým změnám hodnot a priorit, proto si současnost žádá společenskou diskusi. Umění může a má být všechno okolo nás i v nás. Jak hledat hranici mezi uměním a realitou? Všechny postupy už byly vyzkoušeny, zaznamenány, zanalyzovány, my z nich těžíme, deformujeme je, umocňujeme a hledáme způsoby, jak s nimi dál pracovat.
 
Studium umění je proces. Na jedné straně stojí práce s nadáním, pílí a vnitřní disciplínou, na straně druhé vědomí zodpovědnosti za své vyjádření. Samo rozhodnutí studovat umění souvisí s určitou vyspělostí studentovy osobnosti, řídí se vnitřní potřebou proměnit estetické vnímání s řemeslnou praxí v hmotný kreativní projev, tj. přáním stát se umělcem. 
 
Každou studentku a studenta považujeme za individualitu, ve vztahu k ostatním představuje součást celku. Každý dostává v prostředí ateliéru i v rámci instituce potřebný prostor k seberealizaci. Od studentů očekáváme vstřícnost ke vzájemné intelektuální komunikaci, schopnost přijímat a tolerovat myšlenky druhých, soustředění a pracovní nasazení. Snažíme se studentům naslouchat, citlivě přistupovat k jejich představám, zasahovat minimálně. Snažíme se je především motivovat k tvůrčím experimentům, ke spolupráci a společné komunikaci o tom, co dělají, k samostatnosti.

Kontakt

+420 220 408 258

pedagogové

Vedoucí pedagog MgA. BOLF Josef
Vedoucí pedagog MgA. HOŠEK Jakub
Odborná asistentka TIMKOVÁ Nik MFA