Ateliér restaurování malby a polychromované plastiky

Obor restaurování uměleckých děl je specializovaná disciplína kladoucí vysoké profesní i etické nároky. Restaurátor musí být schopen plně reflektovat umělecké dílo v jeho jedinečnosti se všemi jeho kvalitami a přesahy. Předpokladem porozumění uměleckému dílu v jeho mnohoznačné entitě je tak studium zahrnující odborné přírodovědné a humanitní vzdělání spolu s malířským školením. Mezioborový rozměr výuky zaručuje schopnost spolupráce absolventa s ostatními participujícími obory.
 
Předpokladem studia restaurátorství na AVU je výtvarný talent spolu se schopností pojmout široké penzum teoretických znalostí. V šestiletém studiu je začleněn program restaurování obrazů na deskových a plátěných podložkách, restaurování nástěnných maleb a polychromovaných dřevěných plastik. Studenti by si měli v rámci výuky osvojit ověřené tradiční restaurátorské postupy i získat přehled o nejnovějších restaurátorských materiálech a technikách a naučit se systematičnosti práce s důrazem na respektování autenticity díla, na etiku a odpovědnost za kulturní dědictví. Během studia by se měla formovat schopnost studenta stanovit ideální materiálovou a technologickou koncepci restaurátorského zásahu a citlivě řešit a teoreticky reflektovat jednotlivá kritéria vztahující se například k míře snímání ztmavlých laků, snímání druhotných přemaleb nebo způsobu vizuální integrace chybějících částí malby.
 
Šestileté studium restaurování na AVU je ve srovnání se zahraničím jedním z nejdelších. Přesto vzhledem k různorodosti restaurátorských problematik vycházejících ze specifičnosti jednotlivých uměleckých děl není reálně možné projít veškeré technologické postupy. Ve výuce jsou proto na studenty kladeny nároky na schopnost kritického myšlení. Vedle toho je podporována odborná samostatnost při hledání optimální restaurátorské metody, stanovené na základě vyhledání potřebných informací a případně i vyhodnocení praktických postupových technologických zkoušek.
 
Během studia významně podporujeme zahraniční stáže. Studenti tak získávají zkušenosti z předních evropských restaurátorských pracovišť. Kontakt s aktuálními tendencemi v oboru dále zajišťují přednášky hostů a workshopy zahraničních odborníků. Studenti se také účastní stáží v Národní galerii v Praze, kde se podílejí na realizaci výstavních projektů. Díky tomu mají možnost získat přímou zkušenost praxe v přední české muzeální instituci.
 
Doktorské studium je zaměřeno na specializovaný výzkum uměleckých výtvarných děl s řešením specifické restaurátorské problematiky nebo historických malířských technik a dobových materiálů s apelem na prohloubení dosavadního poznání.