vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA

Laboratoř ALMA je společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Zabývá se mezioborovým výzkumem výtvarných materiálů a techniky malby. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a výtvarné technologie. Řeší národní i mezinárodní vědecké projekty a má řadu zahraničních spoluprací ve Velké Británii, Belgii, Itálii, Rumunsku, Slovensku, Polsku, Německu. ALMA je mezinárodně uznávaným pracovištěm, v důsledku čehož se stala v roce 2011 přidruženým partnerem mezinárodní sítě expertních pracovišť ve vědě a výzkumu pro kulturní dědictví CHARISMA. Již od roku 2006 organizuje v Praze pravidelné konference s mezinárodní účastí, dvojjazyčný sborník konferenčních příspěvků Acta Artis Academica (dříve Technologia Artis) byl začleněn do světové databáze ISI Proceedings, příspěvky lze tak vyhledat na prestižním serveru Web of Science.

Projekty Laboratoře ALMA:
 
Badatelské projekty:
 
Ministerstvo kultury ČR:
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity - NAKI II 2018-2022 (5 let)
DG18P020VV034  Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany
Řešitel: RNDr. Janka Hradilová, Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA; spoluřešitel: Dr. David Hradil, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
 
Státní fond kultury České republiky
2017-2018 (1 rok)
315 2017 Vydání sborníku 6. mezioborové konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění – Acta Artis Academica 2017
Odpovědná osoba: RNDr. Janka Hradilová, AVU
 
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity - NAKI 2012-2015 (4 roky)
DF12P01OVV048 Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví
Řešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU; spoluřešitel Ing. Jan Jakůbek, CSc. ÚTEF ČVUT Praha
 
Grantová agentura ČR
2022–2024 (3 roky)
22-17966S
Vliv produktivních hornických oblastí střední Evropy na malířské pigmenty a technologie na začátku novověku
Řešitel: Dr. David Hradil, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. , Laboratoř ALMA
Spoluřešitel:  RNDr. Janka Hradilová, Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA

2017-2019 (3 roky)
17-25687S Provenienční analýza italského výtvarného umění pokročilými a archeometrickými postupy
Řešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU; spoluřešitel: Dr. David Hradil, ÚACH  AVČR
 
2014-2016 (3 roky)
14-22984S Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií
Řešitel: Dr. David Hradil, ÚACH AVČR; spoluřešitel RNDr. Janka Hradilová, AVU
 
2012-2014 (3 roky)
P103/12/2211 Zpracování multimodálních obrazových dat založených na matematických modelech optických vlastností barev a jejich použití pro studium uměleckých děl
Řešitel: Prof.  Ing. Jan Flusser, DrSc, UTIA AVČR;  spoluřešitel RNDr. Janka Hradilová, AVU
 
2007-2009 (3 roky)
GA 203/07/1324 Nové metody v neinvazívní analýze a mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace
Řešitel: Dr. David Hradil, ÚACH AVČR; spoluřešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU
 
2004-2006 (3 roky)
GA 203/04/2091 Materiálové a mikrostrukturní znaky při hodnocení stáří a techniky středoevropské malby 
Řešitel: Dr. David Hradil, ÚACH AVČR; spoluřešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU
 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Centralizovaný projekt 2012 (1 rok): Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference a publikace) C 76
Řešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU

Spoluúčast dalších vysokých škol:
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie

Centralizovaný projekt 2013 (1 rok) Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) C 25
Řešitel: RNDr. Janka Hradilová, AVU

Spoluúčast dalších vysokých škol:
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta 

Osoby

Vědecká pracovnice RNDr. Janka HRADILOVÁ
Vědecký pracovník Dr. David HRADIL
Odborný pracovník Ing. Michal PECH
Odborná pracovnice Ing. Zuzana ŠIRILLOVÁ
Odborná restaurátorka akad. mal. Olga TRMALOVÁ
Technolog / odborný pracovník MgA. Antonín SONDEJ