Informace pro zájemce o studium v Ateliér malířství IV /škola Marka Meduny

Pedagogové ateliéru Malba 4

Petr Dub
777 301 299
petr.dub@avu.cz

Marek Meduna
728 851 758
m.euna@seznam.cz

Vybrané body z koncepce k výběrovému řízení:

Otázka smrti malby
Malba zemřela tolikrát, až se z ní v poslední době stala zombie. Dle naší vlastní paměti se malovalo a pořád malovat bude. Médium malby neprochází krizí, ale neustálou redefinicí vlastních úloh, stejně jako současné umění.

Otázka média
Ateliér nese ve svém erbu médium malby. O vedení ateliéru usilujeme i proto, že malba je klíčovým uměleckým médiem pro každého z nás, jakkoli v rozdílně formě a v odlišné intenzitě. Je namístě podotknout, že se na prvním místě považujeme za umělce a až na místě druhém za malíře. Nejde ani tolik o to připomenout, že malířství je podskupinou celku umění, ale zejména o pojmenování vlastní pedagogické pozice v mediálním spektru. Jsme přesvědčeni, že malba (prostředek, forma) nestojí v rozporu, nýbrž je neoddělitelná od myšlení (konceptu). Téma média v praktickém chodu ateliéru bereme jako hlavní referenci, nikoliv jako nedotknutelnou povinnost pro každého studenta či studentku. Volba prostředku, v němž se bude ten či ona realizovat, je jeho, její svobodou a odpovědností.

Otázka trendů
V rámci (ne)akademické diskuze se často setkáváme se zpochybňováním aktuálních uměleckých trendů. Věříme, že většina těchto, často apriorně moralizujících debat pramení více z vymezování či z obrany vlastních ideologicko-mocenských pozic než z realistického pohledu na věc. Pokud bychom měli použít k vysvětlení tohoto postoje analogii, nabídli bychom představu uměleckého světa jako souvislé vodní plochy hlubokého oceánu. Jeho hladina je protínána ne jedním, ale mnoha vzájemně se ovlivňujícími proudy. Pokud uměleckou kariéru chápeme jako volbu cíle a následný pohyb napříč rozlehlou plochou oceánu, je znalost proudů/trendů přínosnou zejména pro navigaci, smysluplnost úsilí k dosažení cíle. Dobrý mořeplavec proudy zná. Využívá je. Nechává se jimi nést, když je potřeba; svobodně odbočuje, když uzná za vhodné.

Otázka vztahu pedagogů a studentů
Vztah pedagogů a studentů definujeme pomocí dvou základních vztahů – horizontálního a vertikálního.
Na jedné straně je student či studentka partnerem, který(á) je svým pedagogům ve všech ohledech rovný nebo rovnou. Studenti jsou v diskuzi o umění i ve sdílení životních zkušeností, jež umění spoluutvářejí, partnery. Je to student(ka), kdo volí své cíle, své postoje, a to s odpovědností za vlastní rozhodnutí. Pedagogové v tomto procesu představují posádku lodi, která již nějaký čas pluje v rozbouřeném moři uměleckých myšlenek a neuspořádaných snů. Proto se mohou dělit o své zkušenosti, vybízet k překročení neznámého horizontu, varovat před nebezpečnými končinami.
Na straně druhé a ve stejný okamžik platí, že pedagogové jsou představiteli instituce s jejími mechanismy a uspořádáním, s nezbytně navazující hierarchií, která se vepisuje i do vztahu pedagog–student. 

Otázka ateliérové praxe
Předpokládáme, že studenti mají vzájemně odlišné umělecké cíle. Někdo si libuje v expresivní malbě, jiný ve strohé abstrakci nebo chce pracovat s odlišný médii – s kresbou, performancí, videem atd. Z výše řečeného vyplývá, že sumy praktických dovedností, které student bude potřebovat k dobrému vykonávání své profese, není předem definovatelná.
Ateliérové konzultace jsou hlavním nástrojem ateliérové výuky. Preferujeme konzultace společné, ve kterých pedagogové nejsou zaseklými automaty na jedinou pravdu. Vzájemná kritičnost na osách pedagog–student, pedagog–pedagog, student–student je základním východiskem k rozeznávání falešných iluzí, k ohledání úskalí vybrané cesty i k rozkrývání různých vrstev souvislostí. Odpovědností pedagogů je i role mediátorů, kteří chrání parametry debaty.
Verbalizace průběhu práce od nápadu až po realizaci vede alespoň k minimálnímu osvojení projektového myšlení. Student musí artikulovat nejen zamýšlený cíl, ale i proces, kterým ho chce dosáhnout. Musí plánovat, delegovat, členit práci na menší díly.
Současně opakovaná verbalizace umožňuje být studentům svědky limitů vzájemného porozumění. Umělci, nás nevyjímaje, obvykle přeceňují míru znalostí a chuti mentální investice, kterou divák dle jejich přesvědčení potřebuje k percepci díla. Pedagogové i studenti se každý týden pokoušejí nalézat vhodné pojmy pro vyjádření svých záměrů a varovat se neadekvátních očekávání připravenosti diváků. Přílišný optimismus musí být vyvažován zdravou skepsí.

Konec, nebo začátek?
Umění nemá existovat pouze v sociální bublině akademie či v o něco větší bublině domácí umělecké scény. Je třeba aktivně pracovat s vlivem uměleckých center, s kontextem (středo)evropské kultury, s technokratickým nastavením globální doby, s vědomím toku ekonomického kapitálu, s proměnnými i konstantami našich životů. Je třeba uvědomovat si vlastní sociální postavení, které spoluutváří politické postoje.
Náš svět je tekutý. Jsme zahlceni mnohostí nabídek. Různost marketingových (sebe)prezentací, pokušení sociálních sítí opakovaně nabourávají sám koncept originality. S akcelerací změn se náš svět i naše životy vyvlékají z tradičních uměleckých reprezentací a metafor. Proto je nutné nalézt nové. Každá vhodná reprezentace je nástrojem k pochopení i proměně. Každá nalezená metafora může být pevným bodem v životě jednoho příslušníka prekariátu. Každý namalovaný obraz může být ostrovem pomalosti ve všeobecné rychlosti (akceleraci). Ateliér malířství je k hledání i nalézání, k rychlosti i pomalosti ideálním místem.

Reference:
Umění
Art & Language, Francis Bacon, Callum Innes, On Kawara, Gerhardt Richter, Marc Quinn, Martin Kippenberger, Francis Picabia, Richard Tuttle, Lucian Freud, Kerstin Brätsch

Literatura
Jorge Luis Borges, Thomas Bernhard, Witold Gombrowicz, Arthur Koestler, Robert Musil, Nicolas Bourriaud, Vilém Flusser, Petr Rezek, Hito Steyerl, Paul Virilio

Hudba
Current 93, Nurse with Wound, Supersilent, Sunn o))), Brian Eno, Einstürzende Neubauten, Alva Noto, Portishead, Radiohead, Tindersticks

Film
Nicolas Winding Refn, Karel Kachyňa, Takeši Kitano, Michael Haneke, Paul Thomas Anderson, Tomas Alfredson, Joel a Ethan Coenovi, Anders Thomas Jensen, David Fincher, Nanni Moretti

Doporučené odkazy pro uchazeče:
Časopisy
http://www.artalk.cz/
https://hyperallergic.com
http://www.labyrint.net/cisla
http://vvp.avu.cz/sesit/archiv
https://artandcakela.com
https://www.artforum.com
http://www.flashart.cz
https://www.spikeartmagazine.com/en

Knihy
Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloch. Umění po roce 1900. Slovart, 2007.
Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová (eds.). České umění 1980-2010. Tranzit - VVP AVU, 2010.
Nicolas Bourriaud. Postprodukce. Tranzit, 2004.
Brian O´Doherty. Uvnitř bílé krychle. Tranzit, 2014.
Jean Baudrillard – Sylvvére Lotringer. The Conspiracy of Art. Semiotext(e), 2005.
Petr Dub. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné malbě. FaVU VUT, 2013.
Vilém Flusser. Do universa technických obrazů. OSVU 2002.
Douglas Fogle, Midori Matsui, Kathy Halbreich. Painting at the Edge of the World. Walker Art Center, 2001.
Tomáš Poszpiszyl. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky, OSVU, 1998.

Internetové stránky
artviewer.org
www.contemporaryartdaily.com
archive.org/details/ost-art-artintheory1900-1990
artycok.tv
www.ofluxo.net
poulwebb.blogspot.com
www.youtube.com/user/egsvideo
tzvetnik.online
frieze.com/tags/frieze-talks
www.monumenttotransformation.org
www.tate.org.uk/art/turner-prize

Přehled výstav
www.artmap.cz

Galerie
Komerční:
HuntKastner, Svit, Polansky, Drdova, Nevan Contempo, Fait Gallery

Nezávislé:
NoD, FUTURA, Karlin Studios, Meetfactory, Display, Fotograf, SPZ, Entrance, 35M2, Centrum pro současné umění Praha, Berlínskej model, Galerie mladých (TIC Brno)

Instituce:
Plato Ostrava, Národní galerie, Moravská galerie, Rudolfinum, Galerie hlavního města Prahy