Studentská grantová soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2018

Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2018
 
AVU vyhlašuje 2. výzvu Studentské grantové soutěže s termínem na podání přihlášek do 15. 3. 2018.

Zásady studentské grantové soutěže na rok 2018 – 2. výzva
 
Přihláška studentské grantové soutěže na rok 2018 – 2. výzva

AVU vypisuje k 30. listopadu 2017 Studentskou grantovou soutěž, která umožní studentům účastnit se výzkumných projektů. Projekty mohou podávat studenti v doktorském studijním programu a akademičtí pracovníci (spoluřešiteli mohou být studenti 5. a 6. ročníku magisterského studijního programu a studenti 2. a 3. ročníku navazujícího magisterského studia). Doba řešení projektu je jeden kalendářní rok, podpora jednoho projektu může činit max. 150 tis. Kč.
Uzávěrka přihlašování projektů je 18. ledna 2018 !!!
Zásady Studentské grantové soutěže navazují na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění a na Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum vydaná MŠMT podle tohoto zákona. 

Zásady studentské grantové soutěže na rok 2018

Přihláška studentského grantového projektu na rok 2018

Závěrečná zpráva studentského grantového projektu za rok 2018

Definice druhů výsledků podle platné Metodiky hodnocení výsledků

Výsledky studentské grantové soutěže pro rok 2018

Informace o využití účelové podpory za rok 2018

Kontakt: 
Mgr. Eva Jelínková – pověřená osoba pro studentskou grantovou soutěž
e-mail: eva.jelinkova@avu.cz
tel. 220 408 225