Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy

AVU vyhlašuje výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020. Ve Výzkumné grantové soutěži AVU na rok 2020 bylo podpořeno celkem 18 projektů. Prostředky byly rozděleny mezi 11 projektů studentů doktorských studijních programů (750 000,- Kč), 6 projektů akademických pracovníků AVU (297 000,- Kč) a 1 projekt vědeckých pracovníků AVU (150 000,- Kč). Zbývající finanční prostředky budou využity na doktorandské kolokvium a organizaci soutěže.

Harmonogram Výzkumné grantové soutěže na rok 2020:
Realizace projektů: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Průběžná zpráva o realizaci projektu: do 31. 8. 2020
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: do 15. 1. 2021

Informace ke zprávám o řešení projektu:
Průběžná zpráva:
Řešitel vypracuje do 31. srpna 2020 průběžnou zprávu o řešení projektu, která obsahuje informaci o stavu rozpracovanosti projektu a čerpání finančních prostředků. Účelem zprávy je dokázat, že realizace projektu je v souladu s nastaveným harmonogramem a že dojde k dočerpání uděleného grantu před koncem realizačního období. K uvedenému datu zprávu podepsanou řešitelem/garantem projektu zašle řešitel e-mailem na adresu vgs@avu.cz či ji odevzdá do kanceláře Grantového oddělení AVU (kancelář č.43).
Závěrečná zpráva:
Příjemce zprávu předkládá elektronicky (na adresu vgs@avu.cz) či odevzdá písemně do kanceláře Grantového oddělení AVU (kancelář č.43) spolu s vyúčtováním čerpání grantových prostředků do 15. ledna 2021. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je také předložení veškerých výstupů (u publikačních alespoň v 1 exempláři).