Výuka anglického jazyka

Studenti AVU (s výjimkou studentů oboru Architektonická tvorba) mají v souladu se studijním plánem povinnost dokončit úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a složit závěrečnou zkoušku z anglického jazyka. Za tímto účelem navštěvují kurz angličtiny příslušné úrovně v centru jazykové přípravy AMU (CJP AMU), které zajišťuje výuku cizích jazyků na AVU.

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Studenti šestiletého magisterského studia mají povinnost složit do konce 3. ročníku závěrečnou zkoušku z AJ na úrovni B1.
Při zápisu do prvního ročníku studenti píší rozřazovací test a na základě jeho výsledků jsou rozděleni do skupin podle své jazykové úrovně:
- úroveň A1 (začátečník) – musí absolvovat tři roky studia AJ
- úroveň A2 (mírně pokročilý) – dva roky studia AJ
- úroveň B1 (středně pokročilý) – jeden rok studia AJ

Předmět je v zimním semestru ukončen zápočtem, v letním semestru zkouškou.
Povinná docházka je minimálně 70 % pro všechny kurzy.

Studenti 1. ročníku, kteří v rozřazovacím testu získali 45–50 bodů, nemusejí absolvovat výuku AJ, ale k závěrečné zkoušce se přihlásí v nejbližším možném termínu.

V případě splnění zkoušky na úrovni B1 dříve než ve 3. ročníku mají studenti AVU možnost až do 4. ročníku zdarma pokračovat v navazujících kurzech anglického jazyka, nabízených CJP AMU.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Studenti tříletého navazujícího magisterského studia mají povinnost na konci prvního ročníku složit zkoušku z AJ na úrovni B1. Zařazení do skupiny dle jazykové úrovně se odvíjí od výsledků rozřazovacího testu, který studenti absolvují při zápisu do studia.
Studenti, kteří v předchozím studiu absolvovali zkoušku na této úrovni, mohou zažádat o uznání povinné zkoušky z AJ. V rámci prvního ročníku poté mohou bezplatně navštěvovat kurzy angličtiny na pokročilejší úrovni nabízené CJP AMU.

INFORMACE KE ZKOUŠCE B1
Zkouška se skládá z písemné (60 %) a ústní (40 %) části. Písemná část zkoušky má formu testu, který obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, případně poslech. Ústní část zkoušky probíhá formou diskuse nad dodanými materiály. Podklady k ústní části (student pošle nejpozději pět dní před termínem zkoušky emailem zkoušejícímu):
- 5–8 stran odborně zaměřeného textu vztahujícího se ke studovanému oboru;
- strukturovaný životopis;
- motivační dopis.

Rozsah zkoušky: Student rozumí hlavním myšlenkám jasné, srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve
škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Gramatika: slovesné časy: přítomný prostý a průběhový, předpřítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, předminulý, budoucí čas. Modální slovesa v přítomném i minulém čase, časová a podmínková souvětí, trpný rod, slovesné vazby, nepřímá řeč, vztažné věty, předložkové vazby, frázová slovesa, členy. Psaní formálního i osobního dopisu, témata: škola, práce, volný čas, bydlení, cestování, rodina a mezilidské vztahy, vzhled a povahové vlastnosti, zdraví a životní styl, hudba, film, divadlo, výtvarné umění.

UZNÁNÍ ZKOUŠKY Z AJ
Studenti, kteří v předchozím studiu absolvovali zkoušku na úrovni B1, mohou zažádat o uznání povinné zkoušky z AJ. Základní podmínky pro uznávání jazykových předmětů v rámci magisterského a navazujícího magisterského studia naleznete zde. Fomulář žádosti naleznete v příloze nebo na stránkách CJP - Dokumenty a formuláře.

VÝUKA DALŠÍCH CIZÍCH JAZYKŮ
CJP AMU studentům AVU nabízí zvýhodněné podmínky výuky dalších jazyků - němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Konkrétní nabídka se odvíjí od aktuálního semestru. Cena kurzu je 500 Kč za semestr.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontakt: Mgr. Klára Bicanová, Ph.D. (vedoucí)
cjp@amu.cz; klara.bicanova@amu.cz, tel.: 234 244 570
Sekretariát: tel.: 234 244 571
Místo: CJP AMU, Tržiště 20, 118 00 Praha 1

Další informace k výuce AJ a dalších cizích jazyků naleznete zde.